Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Zdravá škola, Zelená škola

Zdravá škola

Od roku 1995 je činnosť školy v rámci zdravej školy zameraná na 3 oblasti:
 1. zlepšenie životného prostredia školy a jej okolia
  /rozhlasové relácie a besedy so zameraním na ochranu životného prostredia, brigády na úpravu areálu školy, zber papiera a tetrapakových obalov/
 2. výchova žiakov k zdraviu
  /besedy zamerané na správnu výživu, životosprávu, problematiku drogovej závislosti, fajčenia, AIDS, HIV, prevencia proti infekčným chorobám,
  Škola pokračuje mliečnom programe predajom jogurtov, ochuteného mlieka/
 3. zvýšenie pohybovej aktivity žiakov
  /mimoškolských aktivít, organizovanie súťaží -  Olympiáda žiakov 1. stupňa, turnajov v stolnom tenise, florbale spolu s učiteľským kolektívom, .../