Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

IKT

Všeobecne o IKT /informačno-komunikačné technológie/

Samozrejmosťou pri zavádzaní inovatívnych metód do vzdelávania je využívanie počítačovej techniky, počítačov, interaktívnych tabúľ, notebooku a datavideoprojektora a tiež je to jedna z priorít našej školy. V súčasnosti máme na škole zriadené 2 počítačové učebne a jednu multimediálnu učebňu.

O chod celého počítačového systému sa starajú dva servery. Tie sa starajú okrem iného aj o mailové schránky všetkých učiteľov, kontrolu prístupu na internet, fileserver, a iné. Učitelia majú zriadené tzv. VPN prístupy, aby sa mohli na server pripájať aj z domu a mať tak všetky potrebné materiály vždy so sebou.

Okrem klasického pevného pripojenia je na škole zriadené aj wifi pripojenie, na ktoré je možné sa pripojiť po potvrdení určitých podmienok /tlačivo v položke Dokumenty na stiahnutie/.

V rámci projektu DUD - Digitálne učivo na dosah využívame Planétu vedomostí a tiež wifi sieť na celej škole.

V rámci školského vzdelávacieho programu sme na škole vyučovali Informatickú výchovu od prvého ročníka a na celom druhom stupni Informatiku. V súčasnej dobe vyučujeme Informatiku od 3. ročníka. Počítače a techniku využívame aj na iných predmetoch ako už spomenutých. Zapojili sme sa do viacerých projektov - Ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti informatiky, Modernizácia vyučovacieho procesu na základných školách, Aktívna škola, Programovanie Baltík, ...

V priebehu minulých rokov sme boli tzv. školiacim centrom infoveku, kde sme vyškolili viac ako 200 učiteľov z okresu.

Škola je stále zapojená do projektu Infovek, v rámci ktorého sme okrem počítačovej techniky získali množstvo výhod - výukové programy, pripojenie na internet, licencie k potrebnýmn programom, ...

Sme zapojení aj do Porgramu so spoločnosťou Microsoft - PiL School Agreement - Partneri vo vzdelávaní, vďaka čomu máme na škole vždy aktuálny rovnaký sofvér na všetkých počítačoch. 

V rámci vyučovania jazykov využívame interaktívnu tabuľu a príslušné programy k pracovným zošitom - tzv. iTools.

Zapojili sme sa aj do projektu "Bez kriedy" a tým zlepšili vzájomnú komunikáciu učiteľov so žiakmi a rodičmi.

Pre získanie viacerých výukových materiálov máme zriadený prístup do zborovne.sk a tiež datakabinet.sk.