Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Jazyky na II. stupni

Jazyk na 2. stupni základnej školy.

Vyučovaniu anglického jazyka na našej škole kladieme veľký dôraz. Uvedomujeme si, že ovládanie cudzieho jazyka je nevyhnutným predpokadom byť úspešný v spoločnosti

Vyučovanie v rámci školského vzdelávacieho programu a inovovaného Školského vzdelávacieho programu, ktorého jednou časťou je podpora jazyka a komunikácie - v každom ročníku 1. cudzí jazyk minimálne 4 hodiny týždenne, niektoré triedy 5 hodín týždenne!

Následnosť vyučovaného jazyka na 1. stupni.

Anglický jazyk na škole vyučujú plne kvalifikovaní učitelia.
Pani učiteľka  je lektorkou vzdelávania učiteľov v projekte Ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov a súčasne je predsedníčkou klubovej rady pri meste SNV v rámci vzdelávania anglického jazyka na všetkých základných školách. Učitelia vyučujúci na našej škole vyučujú anglický jazyk aj v súkromných jazykových školách!
 

Druhý cudzí jazyk 2 hodiny týždenne - iba za predpokladu, že si ho zvolí väčšina žiakov do siedmeho ročníka, na úkor doplnenia slovenského jazyka a matematiky.

Žiaci sú rozdelení do skupín s maximálnym počtom stanoveným štátnym  vzdelávacím programom a inovovaným štátnym vzdelávacím programom.

Niektoré hodiny cudzích jazykov prebiehajú v jazykovej alebo multimediálnej učebni s datavideoprojektorom, notebookom, slúchadlami a mikrofónmi.

Na vyučovanie anglického jazyka používame učebnice Project 1-5 a elektronické verzie iTools.

Vyučovanie prebieha na interaktívnej tabuli s elektronickými programami  korešpondujúcimi s učebnicami.

Na vyučovanie používame učebnice schválené MŠ SR.

Využitie cudzieho jazyka v praxi - realizujeme projekt cezhraničnej spolupráce e-twinning a v súčasnej dobe začíname pracovať na projekte Commenius.

Každoročne organizujeme Európsky deň jazykov a sme zodpovední za organizáciu dvoch dôležitých súťaží: Olympiáda v anglickom jazyku a Shakespeares memmorial.