Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Krok za krokom

Krok za krokom

     Na prvom stupni ZŠ využívame dlhoročné skúsenosti s prácou alternatívneho školského programu Krok za krokom od jeho pilotného uvedenia na území SR od r. 1994, uplatňujeme a využívame formy a metódy práce tohto vzdelávacieho programu priebežne vo vyučovacom procese vo všetkých vyučovacích hodinách, vo všetkých triedach prvého stupňa ZŠ a zaraďujeme vzdelávacie štandardy programu KzK do vyučovacieho procesu , ako sú ranné stretnutia, tvorba projektov, tvorba kníh, písanie denníkov, používanie portfólia, pitný režim, blokové vyučovanie, tímová práca, tvorivé písanie a čítanie, spolupráca s rodičmi, vytváranie priaznivej sociálnej klímy, tvorba pravidiel, sebahodnotenie, . . . tak ako hovorí samotný názov tohto programu krok za krokom podľa schopností žiakov a možností v jednotlivých triedach. V rámci tohto programu sme zaviedli voliteľný predmet „Tvorivé čítanie a písanie“  a „Tvorivá matematika“ od šk. roku 2008/2009 na 1. stupni ZŠ. Pri práci podľa tohto programu  využívame skúsenosti lektoriek – Mgr.J.Bobkovej a Mgr. N. Gaalovej s prácou v tomto programe a podľa ponuky NŠD so sídlom v Žiari nad Hronom a možností školy zabezpečujeme ďalšie dovzdelávanie učiteliek na 1. st. ZŠ a získanie certifikátu aktívneho používateľa Vzdelávacích štandardov programu KzK. 

     Filozofia programu je založená na uplatňovaní pedagogického prístupu orientovaného na dieťa, na vytváraní triedy zameranej na dieťa, na individuálny prístup ku každému dieťaťu a spoluprácu s rodinou. Ťažisko spočíva v spolupráci učiteľov, žiakov, rodičov, v ich vzájomnej úprimnosti, otvorenosti a pozitívnom myslení. Dôraz sa kladie na prezentáciu výsledkov činnosti dieťaťa vo výchovno-vyučovacom procese a organizáciu procesu z hľadiska individuálneho a osobnostného rastu dieťaťa.

Hlavné ciele programu:

  • podporovať rozvoj vedomia dieťaťa
  • naučiť dieťa reagovať na zmeny v živote (aby bolo flexibilné)
  • aby malo schopnosť kriticky myslieť a rozhodovať sa
  • aby bolo tvorivé, zvedavé, vynaliezavé a malo fantáziu
  • aby vedelo identifikovať problém a riešiť ho
  • aby nebolo ľahostajné k potrebám druhých, s ktorými žije a je súčasťou ich spoločenstva

Charakteristické znaky programu:

  • prostredie usporiadané do centier aktivít – rôznorodosť požiadaviek detí uspokojovať členením do malých, niekoľkočlenných skupiniek, pomáhať im pri rozhodovaní prostredníctvom plánovaných činností, ktoré sa realizujú v centrách aktivít
  • individuálny prístup ku každému dieťaťu – rešpektovanie individuálnych potrieb dieťaťa, čo si vyžaduje dobre poznať každé dieťa po stránke fyzického, emocionálneho a kognitívneho rozvoja, ako aj jeho zdravotný stav, viesť deti k zodpovednosti za svoje „ja“, aby akceptovali iného človeka, jeho potreby a názory
  • spolupráca s rodinou  - bez účasti rodiny na realizácii programu by sa jeho ciele nedali splniť. Spolupráca a partnerstvo  školy a rodiny je dôležitou súčasťou práce školy.