Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Vzdelávacie poukazy

Vzdelávacie poukazy

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania /krúžkov/ poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka, kedy musia prijímatelia vyplniť a odovzdať protokol

Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2018 stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na mesiac).

Zdroj: www.minedu.sk