Hodnotenie na konci školského roka 2019/2020

20200420214957_vysvedcenie_vzor.png

Dôležitý oznam ohľadom hodnotenia žiakov základnej školy! - NOVÉ!, UPRAVENÉ!

Nové:
Na základe vyjadrení viacerých riaditeľov stredných škôl a stanovených nových kritérií k prijímaniu žiakov na stredné školy sme boli nútení po prerokovaní v pedagogickej rade stanoviť zmenu hodnotenia žiakov našej základnej školy. Uvedomujeme si dôležitosť vzdelávania, aj situácie, ktorú všetci prežívame, no daná situácia len so slovným hodnotením aj na druhom stupni naznačuje problém s prijímaním na stredné školy v období najbližších štyroch rokov, lebo na prihlášku na strednú školu je potrebné vpísať známky za 4 roky späť, teda už od koncoročného 6-teho ročníka. Nastal by teda problém na najbližšie štyri roky, kde by riaditelia stredných škôl mali problém stanoviť kritériá prijatia na vzdelávanie. Keďže chceme, aby sa naše deti dostali na stredné školy, preto sme k tomuto kroku pristúpili a budeme  hodnotiť známkou v tzv. povinných a profilových prednetoch. Jedná sa na 2. stupni o predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, chémia, fyzika, gepgrafia, dejepis a biológia. Ostatné predmety druhého stupňa budú hodnotené slovom absolvoval, resp. neabsolvoval. V prípade 1. stupňa, okrem žiakov 1. ročníka, ktorí budú hodnotení slovne, pristúpime k hodnoteniu známkou v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, prírodoveda, vlastiveda a prvouka. Ostatné predmety budú hodnotené slovom absolvoval, neabsolvoval. Ostatné čati pôvodného usmernenia ostávajú nezmenené, hlavne v časti týkajúcej sa komisionálnych skúšok v prípade nezáujmu o štúdium, resp. o zanedbávanie domácej prípravy alebo. on-line, mailovej alebo telefonickej komunikácie. 

S pozdravom, 

riaditeľ školy

Pôvodné znenie z 20.04.2020:
Vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla a nie je jednoduchá ani pre nás učiteľov, ani pre Vás rodičov, ani pre Vaše deti, je potrebné sa k úlohám školy ako výchovno-vzdelávacej inštitúcie postaviť zodpovedne. Aj my sme si vedomí toho, že sa momentálne všetci učíme a prispôsobujeme sa podmienkam, ktoré vznikli. 

Od začiatku sa my, učitelia, snažíme odovzdať Vám a Vašim deťom maximum, aby v tejto dobe nadobudli vedomosti, ktoré majú získať v danom ročníku. Postupnými krokmi sa snažíme Vám situáciu uľahčiť. Okrem komunikácie prostredníctvom zadávania úloh cez školský systém Edupage sme sa postupne prepracovali aj k on-line vyučovaniu prostredníctvom aplkácie Cisco Webex Meetings, kde sa žiaci spolu s nami – učiteľmi učia ako keby boli v škole.

Aj my všetci si ale uvedomujeme, že toto vyučovanie a tiež hodnotenie nie je pre nás, ani pre Vás, ani pre Vaše deti, jednoduché, ale všetkým nám ide o rovnaký cieľ - získanie potrebných vedomostí v danom ročníku a postup do vyššieho ročníka,. Naplnenie daného cieľa je možné len vzájomnou spoluprácou všetkých zúčastnených strán. Vieme, že dôležitou súčasťou je aj vzájomná komunikácia medzi všetkými stranami – učiteľ-rodič-žiak. Aj my Vás vieme pochopiť, že Vám niečo nejde, nefunguje, nestihli ste, z rôznych dôvodov /technika, internet, prostriedky, čas, práca, zaneprázdnenosť, .../, ale prosíme Vás, komunikujte s nami tak, ako sa medzi partnermi komunikovať vzájomne má – s úctou a rešpektom. Vzájomne sa chápme a rešpektujme. Iba tak SPOLOČNE dosiahneme želaný výsledok. 

A keďže na nás bude čakať aj záverečné hodnotenie, tak Vás chceme poinformovať ako sa bude realizovať na našej škole:

V zmysle usmernenia Ministerstva školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením riadneho vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 bod 3 a 8 uvádzame nasledovné:

-   Na základe rozhodnutia riaditeľa školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a výsledku on-line hlasovania pedagogických zamestnancov sme sa zhodli na tom, že hodnotenie žiakov 1. ročníka na konci školského roka 2019/2020 bude slovné a vo všetkých ostatných ročníkoch budeme hodnotiť slovne resp. absolvoval, neabsolvoval, alebo neklasifikovaný.

-      Upozorňujem na časť „Postup do vyššieho ročníka“, hlavne body 2 a 3 – možnosť udelenia komisionálnej skúšky z dôvodov: neplnenie požiadaviek vyučovania na diaľku a taktiež u tých, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočný z dvoch a viac predmetov, alebo neboli klasifikovaní. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

Z uvedeného vyplýva, že aj my si uvedomujeme, že objektívne hodnotiť žiaka v tomto čase asi nedokáže nikto, preto sme pristúpili k vyššie popísanej forme. Určite je našou snahou to, aby sme nemuseli pristúpiť k udeleniu komisionálnych skúšok. VŠETCI SPOLOČNE UROBME PRE TO MAXIMUM!

Žiakov prosím, aby prípravu na vyučovanie, písanie úloh, testov, nebrali na ľahkú váhu a zapájali sa pravidelne do výučby a posielali vypracované úlohy. Vás rodičov prosím, aby ste dohliadli na „on-line vyučovanie“ Vášho dieťaťa.

Všetci tí, ktorí zodpovedne pristupujete k novému spôsobu výučby si zaslúžite veľkú pochvalu. Veľká vďaka Vám aj Vašim rodičom, ktorí vám pomáhajú hlavne po technickej stránke. 

V tejto časti by som sa ešte chcel poďakovať všetkým učiteľom, rodičom aj žiakom, ktorí zodpovedne pristupujú k vzdelaniu svojich detí, zodpovedne riešia a odovzdávajú vypracované úlohy, testy a zadania.

Spoločne si preto držme palce a zaprajme hlavne VEĽA ZDRAVIA a TRPEZLIVOSTI pri vzdelávaní!

riaditeľ školy