Informácie zriaďovateľa k otvoreniu základnej školy k 1.6.2020

20200527164302_skolagoogle.png

Na tomto mieste Vám prinášame informáce od zriaďovateľa k plánovanému otvoreniu základných škôl k 1.6.2020:

Základné školy 

 18. 5. 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil ďalšie uvoľňovanie opatrení prijatých pre epidémiu ochorenia COVID – 19. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo oficiálne dokumenty k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020.

V časti základných škôl mesto pripravuje k 1. 6. 2020:

  1. otvorenie 1. – 5. ročníka základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
  2. otvorenie školských klubov detí,
  3. otvorenie školských jedální.

V tejto súvislosti riaditelia základných škôl v termíne do 22. 5. 2020 vykonajú prieskum prostredníctvom triednych učiteľov medzi rodičmi žiakov 1. – 5. ročníka na zistenie záujmu rodičov o:

  1. nástup dieťaťa do školy,
  2. využitie školského klubu detí,
  3. stravovanie v školskej jedálni.

V uvedenom termíne riaditelia škôl vykonajú analýzu personálneho zabezpečenia vyučovania a aktivít v školskom klube detí a tiež analýzu personálneho zabezpečenia prevádzkových činností s ohľadom na rizikové skupiny zamestnancov (tehotné ženy, osoby nad 60 rokov veku, osoby s chronickými chorobami a s oslabenou imunitou).

Na základe zistených údajov a možnej kapacity mesto rozhodne o otvorení alebo neotvorení  danej  základnej školy. V prípade jej otvorenia v spolupráci s riaditeľom zabezpečí materiálno-technické, hygienické požiadavky a povolenie na prevádzku základnej školy k určenému termínu. 

O otvorení základných škôl budeme rodičov včas informovať prostredníctvom webovej stránky mesta i škôl. 

Rodičia majú možnosť sa dobrovoľne rozhodnúť, či ich dieťa do školy nastúpi alebo nie. 

Neodporúčame nástup do školy deťom trpiacim imunitnými ochoreniami, chronickými respiračnými ochoreniami, príp. inými ochoreniami oslabujúcimi imunitu dieťaťa. 

Rodič pri 1. nástupe dieťaťa do školy odovzdá formulár „Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave“. Formulár bude dostupný na stránke príslušnej základnej školy alebo tu: https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol. Rodič tento formulár predloží vždy, pokiaľ dieťa preruší dochádzku do školy na viac ako 3 dni.  

Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami a pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR. Sprevádzajúce osoby nebudú mať možnosť pohybu v priestoroch školy.

Riaditeľ základnej školy určí čas príchodu do školy tak, aby žiaci jednotlivých tried nastupovali do školy postupne, minimálne v 10 minútových intervaloch. Je potrebné minimalizovať zhromažďovanie osôb pred školou. Časový rozpis každej školy i doba prevádzky budú zverejnené na webovej stránke mesta i školy. 

Žiaci budú každé ráno prechádzať tzv. ranným zdravotným filtrom a absolvujú ranné meranie teploty. Preto upozorňujeme rodičov, aby deti pri akomkoľvek prejave ochorenia ponechali v domácom prostredí.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Pri príchode žiaka do školy a pri jeho odchode sprevádzajúca osoba (len osoba, ktorá so žiakom žije v spoločnej domácnosti) zabezpečí dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (dodržiavanie 2m odstupu od iných osôb, dezinfekcia rúk, nosenie rúška).

Rodič zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň 2 rúška a papierové hygienické vreckovky.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa prevádzky školy a jej vnútorného režimu budú súčasťou pokynu riaditeľa, ktorý bude taktiež zverejnený na webovej stránke školy. 

Ďalšie, podrobnejšie informácie  sú prístupné tu: https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol.