Nový školský semafor od 29.11:2021

20211128104530_skolskysemafor1121.png

Vážení rodičia!

Upozorňujeme Vás týmto na povinnosť detí nosiť rúško počas celého vyučovania - zmenené Vyhláškou UVZ SR č. 262/2021 o prekrytí horných dýchacích ciest /vyhlaska_262/2021/ a pozmenený Školský semafor, ktorý začína platiť 29.11.2021. Prosíme o jeho preštudovanie ako celku.

Celý školský semafor zverejnený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 26.11.2021 s platnosťou od 29.11.2021 - Na stiahnutie TU, alebo priamo zo stránky ministerstva školstva SR.

Prílohy, ktoré sa Vás týkajú:

  • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - Priloha1
  • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy - Príloha1a
  • Oznámenie o výnimke z karantény - Priloha2

Vyberáme z neho len časť týkajúcu sa Vás: 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie od lekára

Rodič predkladá pri nástupe do koly na zaiatku kolského roka a po kadom preruení dochádzky do koly v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ iaka (Priloha1).

V zelench okresoch rodič „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovone na základe odporúania ministerstva v záujme ochrany zdravia na kole, v ostatnch okresoch mu táto povinnosť vyplva z COVID Automatu. Rodi, ktorý nepredloil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v ase, keď sa kola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predloiť pri prepnutí okresu do oranovej farby.

page15image55163712

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa iak povauje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval veobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude alej usmerovaPokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak vsprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti abezodkladne kontaktovať rodiča.

Ak si iak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 monosti:

1. odoslať ho kole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-koly,
2. posla
ť scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom,
3. kontaktova
ť veobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude alej usmerova.

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka základnej a špeciálnej základnej školy, strednej školy a špeciálnej strednej školy na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

Neospravedlnená neprítomnosť žiaka môe mať za následok zhorenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúky. Podozrenie zo zneuívania ospravedlovania dochádzky iaka alebo podozrenie za zanedbávania zdravotnej starostlivosti o diea/iaka preskúmava na podnet koly miestne prísluný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak sa iak nezúastní vzdelávania z akchkovek dôvodov, napr. aj z obavy zochorenia, v kole poas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platnm uznesením vlády Slovenskej republiky, povauje sa to za ospravedlnenú neprítomnos; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia kôl zabezpeia pre takchto iakov ditanné vzdelávanie.

Povinnosti rodiča

a)  Rodič zodpovedá za dodriavanie hygienicko-epidemiologickch opatrení pri príchode iaka do koly a pri odchode iaka zo koly (prekrytie hornch dchacích ciest vhodne zvolenmi osobnmi ochrannmi pomôckami alebo jej stanovenmi ekvivalentami, dezinfekciu rúk a dodriavanie odstupov v súlade s aktuálne platnmi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR).
 
 b)  Rodič zabezpeí pre iaka kadý deň minimálne dve rúka (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

c)  Rodi
č dodriava pokyny riaditekoly, ktoré upravujú podmienky na kolský rok 2021/2022, a repektuje opatrenia na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia detí a iakov (§152 ods. c) zákona . 245/2008 Z.z.).

d)  Rodi
č predkladá pri prvom nástupe do koly na zaiatku kolského roka a po kadom preruení dochádzky do koly v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha .1). V zelench okresoch na základe odporúania ministerstva, v ostatnch okresoch na základe povinnosti vyplvajúcej z COVID Automat. Rodi, ktorý nepredloil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ iaka v ase, keď sa kola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predloiť pri prepnutí okresu do oranovej farby. V prípade, e rodič nepredloí „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa iak povauje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval veobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho budealej usmerova. Pokiaľ žiak priiel do koly v sprievode rodia, nebude mu umonený vstup do koly a odchádza s rodiom domov. Ak nepriiel iak v sprievode rodia, je potrebné iaka umiestniť do izolanej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodia. Ak si iak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 monosti: odoslať ho kole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-koly, poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, alebo kontaktovať veobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude alej usmerova.

e) 
Rodič 
môe svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyuovacích dní/ diea s povinnm predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyuovacích dní(víkendy a sviatky sa nepoítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5(iak)/ 7(diea s PPV) po sebe idúcich vyuovacích dní z dôvodu ochorenia musí predloiť „Potvrdenie od lekára“ od veobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia potu ospravedlnení poas kolského roka). Rodiia detí, s nepovinnm predprimárnym vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Neospravedlnená neprítomnosť môe mať za následok zhorenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúky. Podozrenie zo zneuívania ospravedlovania dochádzky iaka alebo podozrenie za zanedbávania zdravotnej starostlivosti o dieťa/žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

f)  V prípade, 
e je u iaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho uitea alebo riaditekoly, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (astejie vetranie a dezinfekcia, astejia kontrola dodriavania protiepidemickch opatrení zo strany iakov, minimalizovanie premieavania iakov z triedy s ostatnmi triedami, at.). Povinnosou rodia je aj bezodkladne nahlásenie karantény kole, ak bola iakovi nariadená veobecnm lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslunm regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za tchto podmienok nemôiak navtevovať školu.

g)  V prípade, 
e je u iaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho uitea alebo riaditekoly, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty iaka za 2 dni pred jeho testovaním.

h)  V prípade, 
e bol iak testovaný Ag samotestom a má pozitívny vsledok, rodič o tom bezodkladne informuje kolu. Po pozitívnom vsledku Ag samotestu je potrebné overiť pozitívny vsledok Ag testom, ktorý je vykonaný vmobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo PCR testom. V prípade, iak nemôe absolvovať Ag test v mobilnom odberovom mieste alebo PCR test, rodič bezodkladne kontaktuje veobecného lekára pre deti a dorast.

i)  Rodi
č má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu kole spôsobom, ktorý urí kola.

 

Odporúčania pre rodiča

a)  Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č.2). Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

b)  V záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov v škole dôrazne odporúčame pred začiatkom školského roka 2021/2022 absolvovať možnosť PCR testovania kloktaním (žiaci ZŠ). Záujem o testovanie budú od rodičov zisťovať školy od 23. 8. 2021.

c)  Odporúčame realizovať samotestovanie na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí v priebehu školského roka Ag samotestami, ktoré budú distribuované prostredníctvom škôl. 5 testov dostane každý rodič žiaka základnej, strednej a špeciálnej školy, ktorý o ne prejaví záujem - záujem o samotestovanie budú zisťovať školy od 23. 8. 2021. Po vyzdvihnutí testov na okresnom úrade školy rozdajú testy všetkým rodičom, ktorí nahlásili záujem, na základe podpisu.

Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19

Rodič má nárok na oetrovné (OR) ak riaditeľ školy alebo miestne prísluný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o preruení vyuovania v triede iaka do 11 rokov, alebo ak iak vyaduje celodenné oetrovanie na základe potvrdenia veobecného lekára pre deti a dorast.

Ak rodič nechá iaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OR mu nevzniká. V prípade potreby zabezpeenia starostlivosti o diea tak rodič môerpať dovolenku alebo sa dohodnúť so zamestnávateom na práci z domu (home office).