Obchodná verejná súťaž

20190926204501_img_5241.jpg

Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves vyhlasuje

podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to:

nebytový priestor o výmere 59,1 m2na prízemí budovy súp. číslo 2250, vybudovanej na pozemku par.č. KN-C 5806, k. ú. Spišská Nová Ves,  orientačné označenie Komenského ulica č. 2 (ďalej len „nebytový priestor v priestoroch ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves“).

Priestorové pomery sú špecifikované grafickou prílohou, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. 

 Celé  znenie obchodnej verejnej súťaže získate kliknutím TU.