Otvorenie školy od 8.3.2021

20210305183746_navrat08032021.png

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu č. 2021/10079:2-A1810 zo dňa 2.3.2021s  účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1- A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 takto:

  1. časti Aprvom bode písm. a) sa za slová „materských školách,“ vkladajú slová „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,“,

  2. časti Aprvom bode písm. b) sa za slová „základných školách na prvom stupni“ vkladajú slová „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“.

Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté.

To znamená, že doplnením do rozhodnutia č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 sa obnovuje školské vyučovanie od 8. marca 2021 do 21. marca 2021  v základných školách na 1. stupni, prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Naša škola rešpektuje dané rozhodnutie a otvára 1. stupeň základnej školy na prezenčné vzdelávanie

- prednostne pre žiakov , ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce 
/zákonný zástupca musí priniesť do školy čestné vyhlásenie 11c zo stránky https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/ - priloha11c - na stiahnutie TU a taktiež musí splniť podmienku, že aspoň jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID- 19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19/,

- pre žiakov, ktorým podmienkyy neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu 
/zákonný zástupca musí priniesť do školy čestné vyhlásenie 11a zo stránky https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/ - priloha11a - na stiahnutie TU a taktiež musí splniť podmienku, že aspoň jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID- 19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19/ .

Prikladáme aj jednotlivé rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu:

- Rozhodnutie02_03_2021
- Rozhodnutie05_02_2021

Všetky príslušné dokumenty nájdete na :https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/