Otvoríme - neotvoríme školu aj pre 2. stupeň?

20200611205806_navrhcoverzs3.png

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR sa obraciame na Vás, rodičov našich žiakov  6.-teho až 9-teho ročníka, aby ste nám prostredníctvom triednych učiteľov čo najskôr - do pondelka 15.06.2020 do 10:00 hod - oznámili Váš záujem/nezáujem o nástup do školy na klasické vzdelávanie Vašich detí v čase od 22.júna 2020 do 30.júna 2020. Chceme Vás týmto súčasne upozorniť, že nahlásenie záujmu o vzdelávanie v uvedenom čase ešte neznamená, že škola bude pre Vaše deti v termíne od 22.06.2020 do 30.06.2020 otvorená a že deti týmto automaticky prídu do školy od 22.6.2020. 

V prvom rade potrebujeme zistiť predbežný počet detí, ktoré majú záujem prísť do školy a pokračovať vo vzdelávaní klasickou formou namiesto funkčnej dištančnej formy. Na základe počtu detí budeme zvažovať všetky príslušné hygienické, personálne, materiálne a vzdelávacie  požiadavky a o prípadnom otvorení alebo neotvorení Vás budeme včas informovať. V prípade riadneho fungovania bude vyučovanie prebiehať podľa platného rozvrhu na školský rok 2019/2020 a v súlade s odporúčaním ministra školstva bude v uvedených dňoch prebiehať testovanie úrovne osvojených vedomostí počas 2. polroka školského roka 2019/2020.

Nezabúdame pritom, že príchod je dobrovoľný a zároveň nechceme vylúčiť zo vzdelávania deti, ktoré ostanú doma. Určite pri otvorení nedokážeme zabezpečiť vzdelávanie v dištančnej forme /on-line/ pre všetky ročníky, resp. triedy tak, ako je tomu teraz.

Budeme Vás rovnako informovať o organizácii ukončenia školského roka 2019/2020, o odovzdaní učebníc a o prevzatí vysvedčení.

Za spoluprácu ďakujeme.