Späť v škole aj 6-ty až 9-ty ročník!

20200619105729_knihy.jpeg

Vážení rodičia,

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/12836:1-A2110 zo 16. 6. 2020 a rozhodnutia primátora mesta zo dňa 18.6.2020 s ohľadom na personálne, materiálne a priestorové možnosti, základná škola, vrátane svojich súčastí ako sú školský klub detí a školská jedáleň,  otvorí svoje brány aj pre 6-te až 9-te ročníky od 25. júna 2020 za dodržania nasledujúcich podmienok:

 1. Prevádzka školy vrátane jej súčastí bude v čase: 7:15 – 16:15 /zš – 1. až 9. ročník, školská jedáleň a školský klub detí/.
 2. Triedy budeme mať rozdelené do 4 skupín:
  1. skupina: I.A, I.B, V.A, VI.A, VI.C
  2. skupina: I.C, II.A, II.B, VIII.B
  3. skupina: III.A, III.B, III.C, IV.A, VI.B, IX.A
  4. skupina: IV.B, VII.A, VII.B, VII.C, IX.B
  5. skupina: VIII.A
 3. Žiaci budú prichádzať do školy tromi vchodmi A, B, C.
  A – klasický ľavý predný vchod
  B – pravý predný vchod
  C – zadný vchod /pri telocvični/
  Rodičia, ani sprevádzajúce osoby nesmú vstupovať do budovy školy!

-       Triedy majú presne stanovený vchod spolu s časom príchodov:
- vchod A:
7:15 - I.A, V.A

7:30 - II.A
7:45 - III.A, IV.A
8:00 - VII.C, VII.B
8:10 - VIII.A

-       vchod B
7:15 – I.B

7:30 – II.B
7:45 – III.B
8:00 – IV.B 

-       vchod C:
7:15 – VI.A, VI.C

7:30 – VIII.B, I.C
7:45 – IX.A, VI.B, III.C
8:00 – IX.B, VII.A

 1. Žiak/žiačka vstupuje do školy s rúškom a rovnako rúško nosí vo všetkých spoločných priestoroch školy. Rezervné rúško má uložené pri sebe.
  Žiaci, ani zákonní zástupcovia, ani sprevádzajúce osoby nesmú vstupovať do školy pred 7:15 hod!
 2. Pri vstupe do školy prejde žiak tzv. ranným zdravotným filtrom a absolvuje ranné meranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekciou. Preto upozorňujeme rodičov, aby deti pri akomkoľvek prejave ochorenia ponechali v domácom prostredí.
 3. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 4. Pri príchode žiaka do školy a pri jeho odchode sprevádzajúca osoba (len osoba, ktorá so žiakom žije v spoločnej domácnosti) zabezpečí dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (dodržiavanie 2m odstupu od iných osôb, dezinfekcia rúk, nosenie rúška).
 5. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň 2 rúška a papierové hygienické vreckovky.
 6. Zákonný zástupca dodržiava všetky pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020. 
 7. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2)usmernenia  - možné stiahnuť na
  https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol
 8. Budova školy sa o 8:20 hod. uzavrie. Do budovy môže počas prevádzky školy vstupovať iba  zamestnanec školy.
 9. Koniec vyučovania je stanovený rôzne – v závislosti od počtu hodín v týždni a triedy:
  - počet jednotlivých hodín v týždni od pondelka do piatku
  1. ročník: 4, 5, 4, 5, 4
  2. ročník: 5, 5, 4, 5, 4
  3. ročník: 4, 5, 5, 4, 5
  4. ročník: 5, 5, 4, 5, 4
  5.-9. ročník: 5, 5, 5, 5, 5

   - čas vyučovania je rôzny pre jednotlivé 4 skupiny definované vyššie:

Skupina

1. VH

2.VH

3.VH

4.VH

5.VH

 

od

do

od

do

od

do

od

do

od

do

1

7:40

8:25

8:35

9:20

9:35

10:20

10:35

11:20

11:30

12:15

2

7:55

8:40

8:50

9:35

9:50

10:35

10:50

11:35

11:45

12:30

3

8:10

8:55

9:05

9:50

10:05

10:50

11:05

11:50

12:00

12:45

4

8:25

9:10

9:20

10:05

10:20

11:05

11:20

12:05

12:15

13:00

5

8:35

9:20

9:30

10:15

10:35

11:20

11:30

12:15

12:25

13:10

 1. Po skončení vyučovania žiaci, ktorí nepôjdu na obed do ŠJ, odchádzajú domov, prípadne zákonný zástupca si žiaka vyzdvihne vonku pred budovou školy. O inom spôsobe odchodu v prípade ŠKD bude rodič školu nformovať písomne vopred. 
 2. V priebehu dňa žiadame, aby žiaci nechodili na wc v čase od 9:30 do 10:00, kedy bude prebiehať dezinfekcia priestorov vrátane kľučiek.
 3. Stravovanie prihlásených žiakov na obed bude zabezpečená za prísnych hygienických opatrení.
  Žiaci nebudú pomiešaní z viacerých skupín – každá skupina /trieda/ má presne stanovený čas obedovania v týždni.
 4. Žiaci si sadajú k stolom iba presne vyhradeným pre ich skupinu /jedáleň rozdelená na 4 sektory. Žiaci majú pripravený zabalený príbor, tanier na polievku a nápoj, resp. šalát. Žiaci si nechodia brať príbor samostatne. Po každom stravníkovi bude vykonaná dezinfekcia miesta.
 5. Výdaj stravy do obedárov nepripadá do úvahy. Rovnako nie je možné riešiť stravu pre dietárov, teda je možné stravu uvariť v školskej kuchyni, no nie je možné nič do kuchyne priniesť, resp. odniesť v obedári.
 6. Odchod žiaka z ŠKD bude možný iba po telefonáte s vychovávateľom danej skupiny detí. Rodič čaká svoje dieťa pred budovou školy, teda nevstupuje do budovy.

Dezinfekcia je zabezpečená pri vstupe do budovy, v každej triede aj na toaletách vrátane mydla a papierových utierok.

Organizácia vyučovania do konca školského roka 2019/2020:

 24.06.2020  - streda - /v škole iba 1.-5. ročník/
-  1. stupeň – odovzdávanie učebníc, výber poplatkov za pracovné zošity a poškodené, resp. stratené učebnice

25.06.2020 - štvrtok
-       triedni učitelia
1.stupeň -  4 vyučovacie hodiny – odovzdávanie učebníc do skladu podľa rozpisu, upratovanie tried, skriniek, vonkajšieho areálu školy
2.stupeň -  5 vyučovacích hodín – odovzdávanie učebníc, výber poplatkov za pracovné zošity a poškodené resp. tratené učebnice
-   časový rozpis stravovania /podľa záujmu žiakov/
odovzdávanie učebníc žiakmi 1. stupňa, ktorí nie sú v škole – vo vonkajších priestoroch od 12:00 prostredníctvom triednych učiteľov !rodičia, ani uvedení žiaci nevstupujú do priestorov školy – v zmysle nového usmernenia MŠVVaŠ SR/

26.06.2020 - piatok
-       triedni učitelia
1.stupeň – 4 vyučovacie hodiny – upratovanie, vychádzka, návšteva zoo, ...
2.stupeň -  5 vyučovacích hodín – odovzdávanie učebníc do skladu podľa rozpisu, upratovanie tried, skriniek, 
-    rozpis stravovania /podľa záujmu žiakov/
-  odovzdávanie učebníc žiakmi 2. stupňa, ktorí nie sú v škole – vo vonkajších priestoroch od 13:00 prostredníctvom triednych učiteľov !rodičia, ani uvedení žiaci nevstupujú do priestorov školy – v zmysle nového usmernenia MŠVVaŠ SR/

29.06.2020
 -    upratovanie vonkajšieho areálu školy podľa rozpisu 

30.06.2020
  -    preberanie vysvedčení vo vonkajších priestoroch školy podľa rozpisu

Poznámka: Žiaci nebudú dostávať učebnice na konci školského roka z dôvodu objednania nových učebníc a aktualizovaných vydaní jednotlivých druhov učebníc.

 Všetky organizačné pokyny k otvoreniu základných škôl od 22.6.2020 sú zverejnené na stránke: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol

RNDr. Peter Kresťanko, riaditeľ školy