Usmernenie k prijatiu na stredné školy.

20200430143827_universityss.jpg

Na základe rozhodnutia ministra školstva ohľadom prijímania žiakov na stredné školy sme pre Vás pripravili usmernenie so všetkými potrebnými krokmi k prijatiu žiaka na vybranú strednú školu:

PRIJÍMACIE KONANIE  ŠKOLSKÝ ROK 2020 – DÁTUMY A USMERNENIA.

Platné od : 29.4.2020

Kontakt: IĽAšOVÁ 0903 734 539 – prípadné konzultácie a otázky – volať v čase od 8:00 do 19:00

Dôležité termíny : 

 1. Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.  To znamená, že v tomto termíne sa uskutočniavšetky administratívne procesy spojené s prijatím na SŠ – podanie prihlášky,  prijatie na SŠ a zápis na SŠ
  Písomné prijímacie skúšky v klasickej podobe sa nekonajú!
 2. Zákonný zástupca žiaka podáva do 15.5.2020 dve prihlášky na SŠ /alebo na dva odbory na jednej strednej škole/.  Pre nás to znamená: upresniť odbory, zmeny škôl a pod. – nahlásiť do 8.5.2020 na ilasova.english@gmail.com alebo telefonicky na 0903 734 539. 
 3. Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na SŠ do 19.5.2020 . Pre nás to znamená: od 11.5.2020 do 14.5.2020  sa uskutočnia posledné online konzultácie odborov a stredných škôl – výchovný poradca bude mailom kontaktovať žiakov a potvrdí správnosť vybraných odborov. Na prihláške sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu, preto nie je potrebné osobné stretnutie /čo spĺňa nariadenia hlavného hygienika SR/.
 4. Žiadam rodičov a žiakov – ak došlo k zmene adresy trvalého pobytu – nahlásiť na ilasova.english@gmail.com  alebo na 0903 734 539 do 8.5.2020.
 5. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.  
 6. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
 7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole,  do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Toto potvrdenie pošlem každému žiakovi na Edupage. Vyplní, podpíše a osobne odnesie zákonný zástupca na strednú školu, na ktorú chce, aby žiak nastúpil. 
 8. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy, najneskôr 31.augusta 2020. 
 9. V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon /talentovky/, je možné vlastné kritérium strednej školy využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa. Prijímacia skúška z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania /talentovky/ potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu 
  verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 – tieto inštrukcie by vám mali poslať stredné školy s talentovými odbormi, na ktoré ste poslali prihlášky.
 10. Pre záujemcov o 8-ročné štúdium: Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie. Pre nás: prihlášku podáme v skoršom termíne /viď bod 2/ a budeme postupovať podľa skorších termínov, platných pre 4–ročné študijné odbory. 

- Usmernenie - PrijimacieSkuskySS2020.pdf
-  Výpis kritérií - Kriteria2020.pdf
-  PotvrdenieONastupe2020.pdf

Všetky informácie, vrátane editovateľných doc súborov môžete nájsť aj na www stránke ministerstva školstva - https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/