Usmernenie pre žiakov, rodičov a zamestnancov po celoplošnom testovaní.

20201102130814_img_7733.jpg

Usmernenie riaditeľa školy č 5-11/2020 pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy po celoplošnom testovaní od 02.11.2020.

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ zo dňa 01.11.2020 riaditeľ školy vydáva nasledujúce pokyny pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy.

VŠEOBECNE:

 • V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.
 • V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu. 

a)  Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16. 

b)  Podľa § 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ školy alebo školského zariadenia povinný na všetky vstupy školy alebo školského zariadenia viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky. Oznam je uvedený v Prílohe č. 1 tohto usmernenia. 

c)  V zmysle týchto vyhlášok platí povinná izolácia iba pre zamestnanca a členov jeho domácnosti. Zamestnanci na tom istom pracovisku, ktorí majú negatívny výsledok testu, neabsolvujú v zmysle vyhlášok povinnú izoláciu.  

PRE ŽIAKOV a RODIČOV:

 1.  Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. 
  Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. 
  Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára. 

 2. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. 

a)  Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti - kliknutím TU - pdf súbor na stiahnutie 

b)  Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý v čase testovania nedovŕšil 10 rokov a ktorý sa nezúčastnil testovania, má podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia. 

PRE ZAMESTNANCOV:

 1. Zamestnanec, ktorý obdrží pozitívny výsledok testu, respektíve zamestnanec, ktorý žije v domácnosti s pozitívnou osobou, kontaktuje svojho lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Lekár v prípade potreby môže nariadiť pandemickú práceneschopnosť. 

 2. Zamestnanec, ktorý obdržal pozitívny výsledok testu, respektíve zamestnanec, ktorý žije v spoločnej domácnosti s osobou s pozitívnym výsledkom testu a je v povinnej 10-dňovej izolácii, môže vykonávať prácu z domácnosti, ak sa so zamestnávateľom dohodnú na výkone práce z domácnosti podľa § 250b ods. 2 Zákonníka práce. 

 3. V prípade, že výkon práce z domácnosti nie je možný a zamestnanec nečerpá pandemickú práceneschopnosť, zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť na čerpaní dovolenky, náhradného voľna alebo na pracovnom voľne podľa §141 ods. 3 Zákonníka práce. 

 4. V prípade pozitívne testovaného zamestnanca, ktorý prezenčne vyučoval triedu, ministerstvo školstva odporúča, aby trieda prešla na 10 kalendárnych dní na dištančné vzdelávanie postupom podľa bodu 1. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020. 

 5. Zamestnanec, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu a nespadá pod výnimky špecifikované v § 2 ods. 2 vyhlášky č. 16, nemôže v zmysle vyhlášky č. 16 vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy a školského zariadenia. Podľa vyhlášky č. 16 sa tento zákaz týka všetkých zamestnancov bez ohľadu na vek. V tomto prípade je možné postupovať podľa bodu 4. tohto usmernenia alebo dohodnúť sa na výkone práce z domácnosti. Pri návrate do školy zamestnanec predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti  - kliknutím Tu - pdf súbor na stiahnutie.

 6. Ak sa zamestnanec nevie preukázať negatívnym výsledkom testu zo zdravotných dôvodov (výnimky špecifikované v § 2 ods. 2 vyhlášky č. 16), môže podľa vyhlášky č. 16 vstúpiť do školy aj bez negatívneho výsledku testu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade však odporúča, aby sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli na výkone práce z domácnosti tak, aby zamestnanec nevstupoval do vnútorných a vonkajších priestorov školy a školského zariadenia po dobu 10 kalendárnych dní od ukončenia testovania. Pri návrate do školy zamestnanec predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti kliknutím Tu - pdf súbor na stiahnutie. 

.PRE CUDZIE OSOBY:

 1. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s negatívnym výsledkom testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby lkliknutím Tu - pdf súbor na stiahnutie.
 2. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín sa využíva dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.)..  

Poznámka: 

Uvedené usmernenie v pdf TU.

Celé usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR si môžete nájsť na: https://www.minedu.sk/data/att/17780.pdf

 

                    Spišská Nová Ves, 01.11.2020

 

                                                                                                           .......................................

                                                                                                           RNDR. Peter Kresťanko

                                                                                                                 riaditeľ školy 

 

Prílohy: