Zmeny v poskytovaní stravy od 1.8.2021

20210711210808_img_8668.jpg

Oznam pre rodičov:

Upozorňujeme rodičov na zmeny v poskytovaní dotácií na stravu od nového školského roku 2021/2022.

Od 1.8.2021 sa ukončuje plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a dopĺňa nová skupina detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. 

V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje: 

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi  alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu[1]táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

-       Upozorňujeme rodičov a zákonných zástupcov, v ktorých starostlivosti dieťa je, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť  a to v termíne do 16.7.2021:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa - viď nižšie 

V súvislosti s predkladanými potvrdeniami a čestnými vyhláseniami upozorňujeme predkladateľov na právne dôsledky a  povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu v prípade nepravdivého uvedenia informácií týkajúcich sa nároku na poskytnutia dotácií (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov). 

 - Dokument: INFO pre žiadateľov

[1]§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 416/2020 Z. z. (s účinnosťou od 01.01.2022 – odkaz na ustanovenie § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení v znení zákona č. 416/2020 Z. z.)