Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

OZ pri ZŠ

Občianske združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou.

Ciele Občianskeho združenia ZŠ Komenského Spišská Nová Ves:

1. V spolupráci s vedením školy, pedagogickými pracovníkmi školy, orgánmi štátnej správy a samosprávy zabezpečovať:
- kvalitnú výchovu a vzdelávanie žiakov školy na princípoch humanizmua demokracie v súlade s pedagogickou témou
- ochranu práv, ktoré szabezpečené v Deklarácii práv dieťaťa
- ochranu záujmov rodičov žiakov vyplývyjúcich z ich zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí v zmysle zákona o rodine
- ochranu učiteľov zodpovedajúcich za výchovu a vzdelávanie

 2. Pri napĺňaní cieľa OZ okrem iného:
- podieľa sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov
- ochraňuje žiakov pred negatívnymi metódami vo výchovno-vzdelávacom procese v súlade s projektom Škola podporujúcazdravie
- podieľa sa na ochrane zdravia žiakov školya podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin
- zhromažďuje námety, pripomienkya požiadavky rodičov týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu a spolupracuje pri ich riešení
- pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania spolupracuje so zriaďovateľom
- usiluje sa o zabezpečenie racionálneho stravovania žiakov školy v školskej jedálni
- napomáha rozvoju športovej a záujmovej činnosti žiakov v čase mimo vyučovania
- spolupracuje pri zabezpečovaní významných kultúrnych a spoločenských aktivít a udalostí školy 

Stanovy OZ pri ZŠ KOmenského Spišská Nová Ves môžete nájsť v časti Dokumenty na stiahnutie.