Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

7DEM s.r.o.

PROJEKT 7DEM s.r.o.

Projekt 7DEM s,r,o je charakterom systémový projekt vytvárajúci predpoklady pre skvalitnenie výchovy a vzdelávania na všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, na ktorom prípravný projektový tím pracoval v zložení celej kapacity Útvaru Rozvoja Mesta /URM/, 3 kľúčových zamestnancov Školského úradu vrátane vedúcej Školského úradu, všetkých riaditeľov ZŠ (3 pracovné stretnutia na úrovni riaditeľov) a so širšou diskusiou na úrovni pedagógov škôl (2 konzultačné semináre).

 Projekt spracovaný internými kapacitami Mesta a jeho škôl a je prostriedkom a predpokladom pre vysokú mieru zainteresovanosti, zodpovednosti a motivácie zainteresovaných subjektov aj v etape realizácie projektu.

Systémový prístup k realizácii projektu pre všetky školy:

Plnenie cieľov projektu bude prebiehať v 3 základných etapách (1. obsahová časť, 2. metodická časť, 3. implementačná časť).

Každá z etáp obsahuje prípravu a vzdelávanie príslušnej cieľovej skupiny v plánovanom zameraní a rozsahu a každá z etáp obsahuje komunikačné aktivity zamerané na získanie spätnej väzby, na šírenie výsledkov a na umožnenie multiplikačných aktivít projektu.

Dynamika projektu narastá cez etapy:
I. etapa je etapou naštartovania, rozbehnutia diskusií, výmeny skúseností medzi učiteľmi ako tvorcami ŠkVP,
II. Etapa je kľúčová s vytvorením najväčšieho časového úseku, zameraná na tvorbu  širokú komunikáciu metód a foriem vyučovania najmä s využitím IKT.
III etapa je etapou tvorby a zavádzania systému realizácie ŠkVP v prepojenosti úrovne riadenia školstva zriaďovateľa a úrovne všetkých škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Celý projekt a jeho etapy sú zároveň testovaním Metodiky tvorby ŠkVP špeciálne pre prostredie základných škôl.

STRATEGICKÝ CIEĽ Projektu: Skvalitniť výchovu a vzdelávanie na všetkých ZŠ zriadených a v pôsobnosti Mesta prostredníctvom realizácie inovatívnych školských vzdelávacích programov.

Špecifické ciele projektu:
1.
Vypracovať a aktualizovať ŠkVP  využitím informačno-komunikačných technológií a na základe odbornej diskusie subjektov ovplyvňujúcich  výchovu a vzdelávanie.
2.
Implementovať ŠkVP so zohľadnením špecifikácie každej školy – testovanie, realizácia, korekcie, aktualizácia - využitím komunikačných a manažérskych nástrojov.

etapy.jpg