Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Zdravá škola, Zelená škola

      zelenaSkola.png SME AJ MY!!!   zelenaSkoalVlajka.jpg

V školskom roku 2014/ 2015 sa naša škola zapojila do programu ZELENÁ ŠKOLA. V školskom roku 2016/2017 sme získali certifikát aj vlajku Zelenej školy! V súčasnosti sa snažíme o jej čo najdlhšie udržanie.

 Koordinátor:  PaedDr. Oľga Palenčárová e-mail: palencarova zavin centrum sk

Zelená škola je medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Ekoškôl (Eco-Schools). Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti. Program Zelená škola prináša školám environmentálnu výchovu prepojenú s konkrétnymi praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie (znižujú jej ekologickú stopu).Sme presvedčení, že o problematike životného prostredia nestačí len získavať vedomosti, ale že je zároveň nevyhnutné snažiť sa zmeniť naše konanie. Urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť.

História programu

Program Eco-Schools vznikol v roku 1994. S podporou Európskej komisie sa implementoval v Dánsku, Grécku, Nemecku a vo Veľkej Británii. Odtiaľ sa veľmi rýchlo rozšíril do celého sveta. Program je odpoveďou na Summit Zeme 1992 v brazílskom Riu de Janeiro, kde bola vyjadrená potreba zapájať mladých ľudí do ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja na lokálnej úrovni. V roku 2003 uznal Program OSN pre životné prostredie (UNEP - United Nations Environment Programme) Eco-Schools ako praktický model pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju.

Do programu są každý rok zapája čoraz viac škôl zo všetkých kontinentov. V súčasnosti je to viac ako 40 tisíc škôl zo 53 krajín sveta.

Zelená škola dáva najavo, že jej záleží na životnom prostredí na miestnej i globálnej úrovni. Pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť toto ocenenie znamená, že škola pristupuje k ochrane životného prostredia a prírody cieľavedome.

Spoločne to ide ľahšie

Proces Zelenej školy je  celostný.  Zahŕňa  žiakov, učiteľov, nepedagogických pracovníkov spolu s členmi miestnej komunity - rodičmi, samosprávou, médiami, miestnymi organizáciami a firmami. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločné pochopenie pre spôsob fungovania školy, ale aj komunity, ktorý rešpektuje a chráni životné prostredie.

Žiaci  sú súčasťou pracovného tímu - Kolégia Zelenej školy, analyzujú súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje predsavzatia a prijaté princípy výtvarne vyjadrujú prostredníctvom Ekokódexu.

Metodológia programu

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov, ktorá bola pre školy vypracovaná podľa systémov environmentálneho riadenia. Náplňou programu je splnenie týchto 7 krokov Zelenej školy:

1. Zostavenie Kolégia Zelenej školy,

2. Environmentálny audit školy,

3. Akčný plán,

4. Monitoring a hodnotenie,

5. Pro-environmentálna výučba

6. Informovanie a spolupráca,

7. Eko-kódex školy.

Medzinárodný certifikát a vlajka

Školy, ktorým sa podarí úspešne zrealizovať všetkých sedem krokov, získajú na konci certifikačného obdobia medzinárodné ocenenie - certifikát „Zelená škola“ a vlajku Eco-Schools. Certifikát má platnosť 24 mesiacov od jeho udelenia Radou Zelenej školy a pre jeho obhájenie je potrebné pokračovať v účasti v programe.

Za čiastočné splnenie podmienok si školy z certifikačnej slávnosti odnesú diplom „Na ceste k Zelenej škole“ a o certifikát a vlajku sa môžu uchádzať v nasledujúcich školských rokoch. Diplom platí nasledujúci školský rok a jeho platnosť nie je možné obnoviť.

Na základe medzinárodného štandardu siedmich krokov je certifikát Zelená škola značkou kvality environmentálneho vzdelávania a manažmentu na školách. Vlajka a certifikát symbolizuje to isté na Novom Zélande, v Brazílii, vo Fínsku či u nás na Slovensku.

›Pri výchovno- vudelávacích aktivitách spolupracujeme:    NP Slovenský raj
                                                                                Brantner Nova s.r.o

Vedia o nás: TV Reduta

                   Íčko- Informátor, kultúrno - spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves

                   Školoviny - školský časopis

Viac tu: http://www.zelenaskola.sk/