Menu

Zippyho kamaráti

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

ZF-logo-jpg2.jpg

Rodičia, pedagógovia i psychológovia si dnes často kladú otázku, ako sa u detí vyvíjajú vlastnosti, schopnosti a zručnosti, ktoré im neskôr môžu pomôcť obstáť v živote. Ako sa dá predísť zlyhaniu vo forme agresívneho správania, či úniku do závislostí na alkohole, drogách, alebo iných látkach/veciach? Pohľad na štatistiky ukazuje, že v posledných rokoch bol v našom kultúrnom okruhu tiež zaznamenaný nárast počtu depresií a to v stále mladšom veku. Jednou z ciest „psychickej imunizácie“ detí je naučiť ich vysporiadavať sa so záťažovými situáciami a pomôcť im osvojiť si základné stratégie k samostatnému zvládaniu/prekonávaniu problémov („coping“).

Program Zippyho kamaráti (Zippy’s Friends) nadväzuje na dlhodobý záujem o problematiku duševného zdravia, najmä o problémy zvládania záťaže a stresu u detí a mládeže. Vytvorený bol britskou organizáciou Partnership for Children, v súčasnosti prebieha v takmer tridsiatich krajinách sveta a nedávno (v roku 2014) ním prešlo presne milión detí. Pod záštitou Ligy za duševné zdravie je tento projekt od roku 2013 realizovaný aj na Slovensku, zatiaľ v bratislavskom, trnavskom, trenčianskom a nitrianskom kraji. Skúsenosti z reaizácie programu ukazujú, že deti po jeho absolvovaní dokážu lepšie vyjadrovať a chápať svoje emócie, spracovávať rôzne záťažové sociálne situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi a pod.

Počas trvania projektu (jeden školský rok) sa deti venovali pomerne zložitým témam ako Pocity, Komunikácia, Vzťahy, Riešenie konfliktov, Vysporiadanie sa so zmenou a stratou, Zvládanie nových situácií. Jednotlivé hry a aktivity v programe sú koncipované tak, aby si dieťa zvyklo − za podpory učiteľa a blízkeho okolia – čeliť problémom a zároveň podporujú  schopnosť vyjadriť emócie, ale aj schopnosť spolupráce, solidarity, súcitu, obetavosti, tolerancie i empatie voči potrebám druhých i sebe samému. Deti sa učia, že je v ich rukách, aký prístup zvládnutia situácie si zvolia; osvojujú si nové spôsoby a stratégie zvládania problémov.

Bližšie informácie o projekte nájdete na http://zippyhokamarati.sk