Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

ŠJ

Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves

Školská jedáleň je v prevádzke  v priebehu celého školského roka s výnimkou prázdnin. O zdravú výživu detí sa stará kolektív kuchárok pod vedením vedúceho ŠJ.

Na prípravu jedál používame starostlivo vyberané suroviny, ktoré spĺňajú požiadavky materiálno spotrebných noriem pre školské stravovanie, prednostne čerstvú zeleninu a ovocie, čerstvé mlieko.  Pre žiakov športových tried sa snažíme zabezpečenie zdravú výživy tejto skupiny žiakov, ktorá musí svojou energetickou a výživovou hodnotou zodpovedať zvýšeným nárokom na výdaj energie u športujúcich detí a mládeže.

Naša škola je zapojená do projektu

         "Školské ovocie"  - projekt zameraný na zvýšenie konzumácie ovocia

         "Školské mlieko"  - projekt zameraný na zvýšenie konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov.

Školská jedáleň pri našej základnej škole poskytuje stravovanie pre:

-      žiakov našej školy

-     našich športovcov, výdaj je u nich prispôsobený tréningovým jednotkám.

-     detí a žiakov zúčastňujúcich sa na výchovno-vzdelávacích aktivitách alebo športových aktivitách organizovaných v rámci súťaží, olympiád alebo prehliadok

-    dôchodcov v rámci sociálneho programu mesta Spišská Nová Ves, ktorí o stravovanie prejavia záujem.

-     žiakov  diabetikov - diéta Diabetes melitus

      Na úvod každého školského roka je potrebné vyplniť prihlášku na stravovanie - v časti Dokumenty na stiahnutie.

Stravník je na základe prihlášky prihlásený v elektronickej evidencii na každý deň školského vyučovania.

Výdaj a objednávanie stravy prebieha formou čipu, ktorý je potrebné zakúpiť u vedúceho školskej jedálne. Môžete požiadať aj o prihlasovacie meno a heslo na prihlásenie, resp. odhlásenie zo stravy elektronickou formou. V neposlednom rade si takto môžete skontrolovať, či Vaše dieťa chodí, resp. odobralo obed. Po prihlásení je možné nájsť jedálny lístok na aktuálny týždeň. Podrobnejšie informácie nájdete v Pokynoch pre stravníkov.

Poplatky v školskom roku 2019/2020:

Na základe Dodatku č.2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach schválenom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 25.4.2019, pod č. 35/2019 s platnosťou od 1.9.2019 je určený:

1. stupeň:  Hodnota obeda: 1,58 € -  dotácia: 1,20 € =  0,38 € - doplatok rodiča

2. stupeň:  Hodnota obeda: 1,66 € -  dotácia: 1,20 € =  0,46 € - doplatok rodiča

Diétne stravovanie, stravovanie športovcov:

1. stupeň:  Hodnota obeda: 1,80 € -  dotácia: 1,20 € =  0,60 € - doplatok rodiča

2. stupeň:  Hodnota obeda: 1,89 € -  dotácia: 1,20 € =  0,69 € - doplatok rodiča

Stravník s donášanou vlastnou stravou – DIÉTA = manipulačný poplatok 0,10€ za jeden obed(obedár).

Cudzí stravník (dôchodcovia, zamestnanci):   Hodnota obeda: 2,66 €

Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20,-€ (žiaci)

Poplatok slúži ako záloha v prípade nedodržania spôsobu včasného odhlásenia žiaka zo stravy, resp. neodobratí prihláseného obeda -  uhrádza sa jednorazovo - pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka  najneskôr do 15.09.2019) a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške.