Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

ŠJ

Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves

Školská jedáleň je v prevádzke  v priebehu celého školského roka s výnimkou prázdnin. O zdravú výživu detí sa stará kolektív kuchárok pod vedením vedúceho školskej jedálne.

Na prípravu jedál používame starostlivo vyberané suroviny, ktoré spĺňajú požiadavky materiálno spotrebných noriem pre školské stravovanie, prednostne čerstvú zeleninu a ovocie, čerstvé mlieko. Materiálno spotrebné normy (MSN, receptúry) prešli revíziou a od 1.9.2021 sa bude používať ich nová verzia. Aktuálne platná revízia MSN zachováva prvky tradičnej slovenskej kuchyne a zároveň eliminuje potravinové komodity s obsahom prídavných látok a potraviny s vysokou energetickou hodnotou.  Pre žiakov športových tried sa snažíme zabezpečenie zdravú výživy tejto skupiny žiakov, ktorá musí svojou energetickou a výživovou hodnotou zodpovedať zvýšeným nárokom na výdaj energie u športujúcich detí a mládeže.

Naša škola je zapojená do projektu

         "Školské ovocie"  - projekt zameraný na zvýšenie konzumácie ovocia

         "Školské mlieko"  - projekt zameraný na zvýšenie konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov.

Školská jedáleň pri našej základnej škole poskytuje stravovanie pre:

-      žiakov našej školy,-     našich športovcov, výdaj je u nich prispôsobený tréningovým jednotkám,

-     detí a žiakov zúčastňujúcich sa na výchovno-vzdelávacích aktivitách alebo športových aktivitách organizovaných v rámci súťaží, olympiád alebo prehliadok,

-    dôchodcov v rámci sociálneho programu mesta Spišská Nová Ves, ktorí o stravovanie prejavia záujem,

-     žiakov  diabetikov - diéta Diabetes melitus.

 Na úvod každého školského roka je potrebné vyplniť prihlášku na stravovanie /zápisný lístok/ - Na stiahnutie TU

Stravník je na základe prihlášky prihlásený v elektronickej evidencii na každý deň školského vyučovania.

Výdaj a objednávanie stravy prebieha formou čipu, ktorý je potrebné zakúpiť u vedúceho školskej jedálne. Môžete požiadať aj o prihlasovacie meno a heslo na prihlásenie, resp. odhlásenie zo stravy elektronickou formou. V neposlednom rade si takto môžete skontrolovať, či Vaše dieťa chodí, resp. odobralo obed. Po prihlásení je možné nájsť jedálny lístok na aktuálny týždeň. Podrobnejšie informácie nájdete v Pokynoch pre stravníkov.

 Poplatky v školskom roku 2021/2022:

Na základe Dodatku č.2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach schválenom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 25.4.2019, pod č. 35/2019 s platnosťou od 1.9.2019 je určený:

Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutú stravu:

Na základe Dodatku č.2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach schválenom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 25.4.2019, pod č. 35/2019 s platnosťou od 1.9.2019 je určený: 

1. stupeň:  Hodnota obeda: 1,58 € -  potraviny: 1,08 € +  0,50 € ( príspevok rodiča na režijné náklady)

2. stupeň:  Hodnota obeda: 1,66 € -  potraviny: 1,16 € +  0,50 € ( príspevok rodiča na režijné náklady)

Diétne stravovanie, stravovanie športovcov**:

1. stupeň:  Hodnota obeda: 1,80 € -  potraviny: 1,30 € +  0,50 € ( príspevok rodiča na režijné náklady)

2. stupeň:  Hodnota obeda: 1,89 € -  potraviny: 1,39 € +  0,50 € ( príspevok rodiča na režijné náklady)

Zamestnanci ZŠ: 1,26 + 1,40 (režijné náklady) / 2,66 €
Cudzí stravníci: 1,26 + 1,40 (režijné náklady) / 2,66 €

 

Úhrada stravného:

1.8.2021 nadobudla účinnosť právna úprava zákona č. 544/2021 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Končí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ. 

Dotácia bude poskytovaná na dieťa:

1./ ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem                  

     je najviac vo výške sumy životného minima,

2./ ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden z rodičov neuplatnil na toto dieťa daňový 

     bonus.

Podľa zákona má dieťa nárok na stravu za poplatok znížený o dotáciu na podporu stravovacích návykov dieťaťa v sume 1,30 EUR za každý deň kedy sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu. V zmysle uvedeného, zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú hodnotu obeda.

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

IBAN školskej jedálne : SK53 5600 0000 0075 2499 8010

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza mesiac vopred, najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca, len formou:

trvalý príkaz        internetbanking               vklad na účet          poštová poukážka

Príspevky na stravovanie za mesiace september a október sa uhrádzajú v jednej platbe najneskôr do 15.9.2021.

výpočet pre 1.stupeň: september 19 dní x 1,58 = 30,02

                                    október     21 dní x 1,58 = 33,18      spolu 63,20 €

výpočet pre 2.stupeň: september 19 dní x 1,66 = 31,54

                                    október     21 dní x 1,66 = 34,86      spolu 66,40 €