Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Interný poriadok ŠJ

Zariadenie školského stravovania zabezpečuje najmä zdravú výživu žiakov v čase vyučovania v základnej škole. Poskytuje diétne stravovanie pre žiakov s ochorením diabetes mellitus, celospoločenské programy podpory zdravia a stravovanie zamestnancov školy a iných fyzických osôb (dôchodcovia) – sociálny program mesta.

Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutú stravu:

  • Kategória: príspevok na potraviny + obnova inventár / spolu

I. stupňa ZŠ: 0,95 € + 0,05€ / 1,00€
II. stupňa ZŠ: 1,01 € + 0,05 €/ 1,06 €

  • Diétne stravovanie

I. stupeň ZŠ : 1,14 € + 0,05 €/ 1,19 €
II. stupeň ZŚ: 1,21 € + 0,05 €/ 1,26 €

  • Zamestnanci ZŠ: 1,12 + 1,12 (režijné náklady) / 2,24 €
  • Cudzí stravníci: 1,12 + 1,12 (režijné náklady) / 2,24 €

Výšku stravného určuje Mesto Spišská Nová Ves vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach v Dodatku č. 1. Na úhradu režijných nákladov na prípravu stravy pre deti poskytuje dotáciu zriaďovateľ.


Jedálny lístok
Jedálny lístok je zostavovaný na týždeň vopred v súlade so Zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania. Je zverejnený na nástenke v školskej jedálni, pri vstupe do budovy ZŠ a tiež na internetovej stránke školy.

Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov:
Jedálny lístok počas 5 stravovacích dní obsahuje:
   a) 2 hlavné jedlá mäsové,
   b) 1 hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením,
   c) 2 hlavné jedlá múčne a zeleninové
Prívarkys využitím najmä strukovín sa do jedálneho lístka zaraďujú 2x mesačne.
Strukovinysa podávajú aj vo forme šalátov, sú ich súčasťou. Múčne prílohy( knedľa, halušky, cestoviny) sa podávajú 1x do týždňa. Zemiakysa podávajú 2 až 3x do týždňa.
Zeleninasa podáva denne v rôznych formách – jedlá so zeleninou, zeleninové šaláty, zeleninové oblohy.

ZŠ je zapojená do celospoločenských programov na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny pre deti MŠ, ZŠ a SŠ z prostriedkov EÚ a z prostriedkov štátneho rozpočtu: „Školské mlieko“ a „Školské ovocie“.

Spôsob prihlasovania a odhlasovania stravy:
a) Odhlasovanie/prihlasovanie zo stravy je minimálne 24 hodín vopred, súrne prípady do 8.00 hodiny ráno osobne alebo telefonicky na čísle 053/4461982, 0903 650 538 , elektronicky cez web. www.superzs.sk  - SJ – kontrola stravovania
Počas prázdnin a voľných dní sú zo stravy automaticky odhlásení všetci stravníci.
Z akcií ako sú výlety, školské podujatia,  a pod., kedy sa žiaci už do školy v daný deň na stravu nevrátia, je nutné sa odhlásiť min. 48 hod.
Stravník – žiak v hmotnej núdzi bude odhlasovaný osobitne.
Zamestnanec, ktorý nie je v práci, je povinný sa z obeda včas odhlásiť, v opačnom prípade je povinný uhradiť celú sumu stravného t.j. 2,24€ (týka sa to odobratého aj neodobratého jedla).


b) V zmysle Vyhlášky MZ SR 533/2007, § 5, ods. 2 a 3, príloha 1, platí zákaz odoberania stravy do obedára, okrem cudzích stravníkov – dôchodcov. Stravník, ktorý sa neodhlásil z vážneho (t.j. náhle ochorenie) dôvodu a potrebuje si odniesť obed, ten si vyzdvihne v zadných priestoroch ŠJ.

Dieťa, ktoré nie je vyučovacom procese, nárok na stravu nemá! 

Úhrada stravného:
a) Úhradu stravného je možné uskutočniť poštovou poukážkou alebo prevodom z osobného účtu (kvôli identifikácii platby je potrebné uvádzať variabilný symbol). 
Platbu je potrebné uskutočniť do 15. dňa v mesiaci, vzniknutý preplatok za neodstravované dni bude odrátaný v nasledujúcom mesiaci.
b) Platba za stravné sa uhrádza na MESIAC VOPRED, pričom v septembri sa uhrádza september + október úhrne v jednej platbe! Ak zákonný zástupca žiaka platbu za stravné neuhradí včas, a neurobí tak ani po upozornení, vedúca ŠJ má právo stravu nevydať.

Výdaj stravy:
Výdaj stravy je vykonávaný v súlade s Prevádzkovým poriadkom schváleným RÚVZ v Spišskej Novej Vsi. Obedy sa vydávajú v čase od 11.30 do 14.00 hod.
ŠJ má zavedený elektronický systém, preto je potrebné si po prihlásení na stravu zakúpiť čip (noví stravníci). Cena čipu (3 €) .  V prípade straty alebo poškodenia je potrebné nahlásiť túto skutočnosť vedúcej ŠJ a zároveň si zakúpiť nový čip.
Bez čipu sa obedy nevydávajú. V prípade, ak si stravník čip zabudne, dostane obed pred ukončením výdaja obedov, v čase od 13.45-14.00 hod.
V zmysle Vyhlášky 527/2007 Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež §8 ods. 3 „v zariadení pre deti a mládež musí prevádzkovateľ zabezpečiť, aby do školského stravovacieho zariadenia sa žiakom  individuálne nedonášala strava.

V Spišskej Novej Vsi, 28. 08. 2018
Interný predpis nadobúda účinnosť od 01. 09. 2018
Vyhotovil:
Peter Lazor – vedúci ŠJ pri ZŠ Komenského 2  Spišská Nová Ves
Schválil:
RNDr. Peter Kresťanko – riaditeľ ZŠ  Komenského 2 Spišská Nová Ves