Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

ŠKD

Školský klub detí - ŠKD

V tomto školskom roku vychovávateľky ŠKD pracujú a riadia sa podľa Výchovného programu, ktorý bol predložený pedagogickej rade dňa 28. 8. 2009. Základnou a nosnou témou práce vychovávateliek je v tomto školskom roku Projekt pod názvom: „Som dieťa toto je môj svet“. Tento projekt má päť projektových radov a zahŕňa v sebe výchovu a vzdelávanie vo všetkých tematických výchovných oblastiach, ktoré sa budú v jednotlivých oddeleniach striedať tak, aby sa u detí rozvíjali všetky oblasti a všetky boli počas činnosti rovnomerne zastúpené.

 Hlavné úlohy:

 V školskom roku 2013/2014 pracovať a postupovať vo výchovno-vzdelávacom procese podľa výchovného programu

 • Uskutočňovať pravidelnú prípravu na výchovno-vzdelávací proces a relaxačno-oddychové a záujmové činnosti podľa potrieb a požiadaviek detí
 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť orientovať na dodržiavanie princípov etickej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, oboznamovať deti prostredníctvom nich s problematikou komerčného sexuálneho zneužívania detí a ochrany pred ním
 • Poskytovať konzultačno-poradenské služby pre rodičov detí s poruchami učenia a správania a zabezpečovať kvalitnú kooperáciu školy a rodiny
 • Podporovať činnosť športových krúžkov, zvyšovať telesnú aktivitu aj pre chronicky choré deti
 • Pri organizovaní voľnočasových aktivít dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zameriavať sa na prevenciu detskej nehodovosti
 • Uznávať dieťa ako osobnosť, vedieť sa vcítiť do jeho problémov a pomôcť mu riešiť jeho problémy
 • Vo výchove rešpektovať humanistický prístup
 • Sledovať u detí náznaky šikanovania, týrania, intolerancie, rasovej nenávisti a včas  ich riešiť v spolupráci s triednymi učiteľkami a vedením školy
 • Zvyšovať svoju profesionalitu štúdiom odbornej literatúry a účasťou na metodických dňoch
 • Rozvíjať kladné mravné hodnoty a charakterové vlastnosti detí
 •  Zabezpečovať dostatok času a priestoru na pohyb, hru a tvorivosť detí
 • Do činností zahrňovať problematiku škodlivosti návykových látok
 • Venovať sa vhodnými hrami výchove k rodičovstvu
 • Vo všetkých činnostiach uplatňovať prvky environmentálnej výchovy
 • Naučiť deti prezentovať sa výsledkami svojej práce vystúpeniami a výstavami
 • Prehlbovať u detí pocit solidarity, pomoc pri nešťastiach a zraneniach, úctu k starším
 • Zvýšenú pozornosť venovať počas stolovania v školskej jedálni
 • Viesť žiakov k samostatnosti a zodpovednosti pri príprave na vyučovanie
 • Pri všetkých činnostiach dbať o kultúru rečového prejavu a sledovať logopedické problémy u detí
 • Vhodnými hrami potláčať prejavy egoizmu, násilia a hrubosti v správaní sa detí
 • Počas odpočinkovej a relaxačnej činnosti zabezpečiť dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu a aktívny odpočinok po vyučovaní
 • Spolupracovať s Mestskou knižnicou, Políciou, lekármi, hasičmi.....
 • Svoju činnosť prezentovať prostredníctvom mestskej televízie a tlače
 • Organizovať pútavé a pestré aktivity v spolupráci s rodičmi a triednymi učiteľkami
 • Prehlbovať spoluprácu s tr. učiteľkami, špeciálnym pedagógom a rodičmi detí
 • Učiť poznávať kultúru nášho národa, zvyky a obyčaje nášho regiónu
 • Formou didaktických hier prehlbovať u detí vedomostí získané na vyučovaní
 • Snažiť sa o sponzorskú činnosť pri materiálnom vybavení ŠKD
 • V herni školského klubu detí využívať všetky formy aktívneho odpočinku a relaxácie využívaním terapeutických pomôcok a hier, didaktických hier, audiovizuálnej techniky a pod.
 • Počas všetkých činností dbať o ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci