Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Oblasť spolupráce školského špeciálneho pedagóga

Práca so žiakmi

 • individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia, na rozvoj žiaka vo výchovnom - vyučovacom procese
 • diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní počas vyučovania
 • odosielanie návrhov na psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia detí s podozrením na  poruchy učenia a správania po návrhu triedneho učiteľa a so súhlasom rodičov
 • zabezpečovanie špeciálnopedagogického servisu individuálne začleneným žiakom

 Spolupráca s učiteľmi

 • spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe individuálneho výchovno - vzdelávacieho programu začleneného žiaka, hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému žiakovi
 • priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese
 • spolupráca s výchovným poradcom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na individuálne začleneného žiaka
 • poskytovanie učiteľom vzdelávajúcim individuálne začleneného žiaka odporúčanú odbornú literatúru ako aj odborné konzultácie 

Spolupráca s rodičmi

 • v dohodnutom termíne individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom individuálne začleneného dieťaťa
 • individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných problémových žiakov
 • spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu

 Spolupráca so špecializovanými zariadeniami

 • Školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPP a P), Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) a výchovným poradcom školy.