Menu

Organizácia vyučovania

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Vyučovanie na našej základnej škole je jednosmenné.

 • Organizácia vyučovania

  1. hodina     8:00 – 8:45
  2. hodina     8:55 – 9:40
  3. hodina     9:55 – 10:40
  4. hodina   10:55 – 11:40
  5. hodina   11:50 – 12:35
  6. hodina   12:45 – 13:30
  7. hodina   14:10 - 14:55
  7.-8. hodina 14:10 - 15:40
 • Nultá vyučovacia hodina v prípade delenia na skupiny na náboženskú a etickú výchovu resp. športová príprava v športových triedach so zameraním na ľadový hokej a triednicka hodina.

 • Počet vyučovacích hodín v jednotlivých triedach - stanovené Štátnym vzdelávacím programom Inovovaným Štátnym vzdelávacím programom a- dostupné na www.statpedu.sk - ISCED1 a ISCED2.

 • Školský klub detí  . vyučovanie podľa výchovného programu - ranná družina - 6:15 - 7:50, poobedňajšia činnosť - po vyučovaní  - po skončení poslednej vyučovacej hodiny do 16:30 - viac informáciío ŠKD na úvodnej stránke v časti KATEGÓRIE - ŠKD

 • Krúžková činnosť: po skončení vyučovania  - od 14:00 - - viac informáciío Krúžkovej činnosti nájdete  na úvodnej stránke v časti KATEGÓRIE - Krúžky

 • Vyučovanie prebieha kvalifikovanými učiteľmi a trénermi spĺňajúcimi príslušnú kvalifikáciu v danom športe.

 • Na 1. stupni - vyučovanie podľa iŠkVP (inovovaného Školského vzdelávacieho programu)

 • Na 2. stupni vyučovanie podľa iŠkVP (inovovaného Školského vzdelávacieho programu)