Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Zloženie pedagogického zboru:

V škole pracuje spolu 34 pedagogických pracovníkov - 29 učiteľov, z čoho 1 pedagóg je na cca polovičný úväzok, 1 je školský špeciálny pedagóg a 4 vychovávatelia v školskom klube detí.  Na 1. stupni je zaradených 11 učiteľov a na 2. stupni 18 učiteľov a špeciálny pedagóg pre 1. aj 2. stupeň. Na základe počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na škole pracuje 1 pedagogický asistent učiteľa pre žiakov zo SZP a 1 pedagogický asistent pre zdravotne znevýhodneného žiaka na polovičný úväzok.

 •  Vedúci zamestnanci školy:

Riaditeľ školy:  RNDr. Peter Kresťanko
       Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Katarína Ovčiariková
       Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Katarína Melegová

 •  Poradné orgány školy:              

                   PK prírodovedných predmetov: Mgr. Ivona Romanová
                   PK predmetov teoretického zamerania: Mgr. Beáta Labudová
                   PK jazykov: Mgr. Judita Iľašová
                   PK výchov:  Mgr. Katarína Ovčiariková
                   PK ŠHT: Mgr. Barbora Kežmarská
                   MZ I. stupňa:  Mgr. Jana Bobková
                   MZ výchov mimo vyučovania: Mgr. Dana Kottnerová

 • Výchovný poradca: Mgr. Judita Iľašová 
 • Koordinátor drogovej prevencie a sociálnopatologických javov:  Mgr. Katarína Melegová
 • Školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Eva Kupčíková
 • Koordinátor environmentálnej výchovy vrátane zelenej školy: PaedDr. Oľga Palenčárová
 • Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvuIng. Monika Vojtášová
 • Koordinátor zdravej školy: Mgr. Katarína Ovčiariková

 

 • Triedni učitelia:

I.A Mgr. Jana Šofranková
I.B Mgr. Jana Nováková
I.C Mgr. Jana Bobková
II.A Mgr. Jana Lehotská
III.A  PaedDr.. Tatiana Bazárová
III.B  Mgr. Monika Štubňová
III.C PaedDr. Slávka Gurová
IV.A  Mgr. Otília Ondášová

IV.B  Mgr. Lenka Bryndzová
V.A   Mgr. Petra Melikantová

V.B   Mgr. Beáta Labudová
VI.A  Mgr. Barbora Kežmarská
VI.B  Mgr. František Gonda
VI.C Mgr. Ivona Romanová

VII.A  Ing. Anna Mrázová
VII.B  Mgr. Judita Iľašová

VIII.A  Mgr. Mária Macejková
VIII.B  Mgr. Katarína Proksová

VIII.C  Mgr. Andrej Cpin
IX.A  PaedDr.. Oľga Palenčárová
IX.B  Mgr. Ingrid Leščinská

 • Netriedni učitelia:
  Mgr. Jana Ivančáková
  Mgr. Mária Suchá
  Mgr. Viktória Polubňáková
  Mgr. Renáta Dračková
  Ing. Monika Vojtášová
   
 • Vychovávatelia ŠKD:
  Mgr. Dana Kottnerová
  Anna Majerčáková
  Mgr. Monika Hradiská
  Mgr. Jana Hrušovská
   
 • Tréneri športovej prípravy:
  škola:, Mgr. František Gonda, Mgr. Barbora Kežmarská
  klub: Ján Bednár, Peter Kristián, Lukáš Laškody, Miloš Muránsky
  prípravka HK:, Miloš Muránsky, Lukáš Laškody, Dominik Laškody, Patrik Korheľ, Marcel Kováč
   
 • Pedagogickí asistenti: 
  Martina Škopová
  Daniela Kochová

Školský klub detí: počet prihlásených detí: 97,  

počet oddelení s pravidelnou činnosťou: 4,
1.odd. Mgr. Monika Hradiská 
2.odd.  Mgr. Dana Kottnerová 
3.odd. Anna Majerčáková
4. odd. Mgr. Jana Hrušovská