Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Školský špeciálny pedagóg

Na zabezpečenie potrieb rodičov, žiakov a učiteľov v oblasti špeciálnej pedagogiky na škole pracuje školský špeciálny pedagóg - p. PaedDr Eva Kupčíková.

Priamo sa podieľa na výchove a vzdelávaní zdravotne postihnutého žiaka na bežnej škole. Podieľa sa na vypracovávaní individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu, v procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálnopedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby.

Poskytuje konzultácie, rady a informácie rodičom dieťaťa a taktiež učiteľom podieľajúcim sa na výchove a vzdelávaní daného dieťaťa.  Podľa potreby  spolupracuje  s výchovným poradcom a potrebnými poradenskými inštitúciami.

Mesačne sa venuje týmto činnostiam:

  • stretnutie s triednymi učiteľmi, zoznámenie ich so začlenenými žiakmi
  • štúdium žiackej agendy – odborné vyšetrenia
  • diagnostické pozorovanie žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami vo vyučovacom procese, priebežné  konzultácie s tr. učiteľmi
  • príprava reedukačných programov a IVVP
  • konzultácie v CPPPaP, CŠPP so psychológmi a špec. pedagógom
  • individuálna práca so žiakmi podľa rozvrhu
  • vedenie záznamov začlenených žiakov
  • konzultácie s rodičmi