História

Brány našej školy sa prvýkrát otvorili 1. septembra 1976.  Je jednou z mestských škôl, nachádza sa na sídlisku Mier a bola ako siedma v poradí, často nazývaná aj sedmička. Z toho vychádza aj naše logo – ctíme si históriu a inšpirujeme sa do budúcna.

Od začiatku je štátnou, plnoorganizovanou základnou školou s vyučovacím jazykom slovenským a boli obdobia, kedy sa v nej vyučovalo aj na smeny, lebo škola mala aj viac ako 1000 žiakov.

1976

Otvorenie školy
1.september - pamätný deň pre nás. Odvtedy vzdelávame a vychovávame úspešných mladých ľudí.

1978

Zriadenie športových tried
Od tohto roku sme vychovali množstvo vynikajúcich reprezentantov a dokonca olympionikov.

1987

Jazykové triedy na škole
Triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka sú dôležitou súčasťou nášho smerovania.

1996

Zavedenie programu Krok za krokom
ůspešné zavedenie prvkov programu je prínosom vo vzdelávaní aj dnes.

1999

Začiatok IKT éry
Už vtedy sme boli lídrami v oblasti IKT, kedy sme sa v priebehu nasledujúcich rokov úspešne zapojili do viacerých projektov a investovali do pc, techniky a vzdelávania.

2010

Modernizácia budovy
Zateplenie budovy, výmena okien, zníženie energetickej náročnosti, nákup interiérového vybavenia a investície v oblasti materiálneho zabezpečenia.

2016

Obdobie projektov a eko vnímania školy
Získali sme vlajku Zelenej školy a mali sme za sebou viaceré úspešné projekty a modernizácie.

2020

Investícia do ľudských zdrojov
Posun vo vnímaní nových potrieb vo vzdelávaní a s ním súvisiaca investícia do ľudských zdrojov.
1978 až 2006

Škola sa postupne profilovala, venovala sa športovým triedam, ktoré boli zriadené v roku 1978 a tiež vyučovaniu cudzieho jazyka, kde triedy s rozšíreným vyučovaním boli zriadené v roku 1987.

Program Krok za krokom po vyškolení pedagógov bol zavedený v roku 1996. S novou dobou v oblasti rozvoja počítačovej techniky sme sa v roku 1999 zapojili do Projektu Infovek ako jedna z prvých škôl na Slovensku a získali tak super vybavenie počítačovou technikou. V roku 2005 sne sa stali dokonca Školiacim centrom Infoveku, v ktorom sme preškolili viac ako 200 učiteľov v oblasti využívania počítačovej techniky.  Už v tom čase sme boli lídrami vo využívaní IKT vo vyučovacom procese. Dokonca sme v oblasti programovania v Baltíkovi získali 1. miesto na Slovensku. Zapojili sme sa do viacerých súťaží a projektov v oblasti využívania pc a internetu ako e-twinning, Škola budúcnosti, Digitálni štúrovci a Fotoškola. V roku 2006 sme sa stali školiacim strediskom v rámci IKT – Microsoft IT Academy. Líderstvo v oblasti počítačovej techniky nám prinieslo viaceré výhody – bezplatné pripojenie na internet, v rámci programu PiL School Agreement sme dostávali bezplatne vždy nové licencie používaných programov.

V nasledujúcich obdobiach sme sa popri zlepšovaní a zdokonaľovaní prístupu k výchovno-vzdelávaciemu procesu sústredili aj na rekonštrukciu a modernizáciu budovy a priestorov, resp. školských ihrísk. Je všeobecne známe, že prostredie vychováva a my to môžeme iba potvrdiť.

2010 - 2011

V roku 2010 sme zrekonštruovali budovu, došlo k zatepleniu budovy, výmene okien, vymaľovanie celej školy, výmene tabúľ v triedach, výmene podláh v niektorých triedach, nákupu lavíc a stoličiek do všetkých tried a samozrejme aj k nákupu pomôcok do jednotlivých učební.

V roku 2011 sme v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne vystavili multifunkčné ihrisko.

V oblasti vyučovania sme zriadili internetovú žiacku knižku a zapojili sme sa spolu so všetkými školami v meste do spoločného projektu s názvom 7DEM s.r.o., ktorý bol zameraný na zmenu systému vzdelávania a tvorbu školských vzdelávacích programov.

2012 - 2014

V roku 2012 sa nám podarilo vybudovať na škole ďalšie športovisko – Hokejbalové ihrisko a v zime sme na ihrisku dokonca korčuľovali. Tešili sme sa spoločne s našimi úspešnými žiakmi – Liborom Hudáčkom a Júliusom Hudáčkom zo striebornej medaily, ktorou sa k nám prišli pochváliť. V letných mesiacoch sme odohrali prvý ročník školskej hokejovej a hokejbalovej ligy. Boli sme rovnako úspešní v projekte Embraco za ekológiu a v rámci spolupráce s NÚCEM sme boli súčasťou testovaní TALIS aj ICILS. Pre zlepšenie vyučovania angličtiny sme zriadili novú multimediálnu učebňu, v ktorej prostredníctvom elektronických učebníc žiaci naberali potrebné vedomosti.

Rok 2013 bol výnimočný, získali sme zápis o Slovenskom rekorde v aktivite TancujSNV, založili sme prvotnú facebookovú stránku školy a začali vydávať náš prvý školský časopis.

Rok 2014 bol rokom viacerých úspešných projektov vrátane Zelenej školy, zapojenia sa do e-testu – systému elektronického testovania žiakov.

2015 - 2018

V roku 2015 sme pokračovali prezentačnými aktivitami – vydali sme úspešný školský kalendár obsahujúci fotografie zo zrealizovaných aktivít v predošlom školskom roku, získali projekt Embraco za ekológiu, pri ktorom sme si skrášlili prostredie chodieb a vytvorili tak prvú oddychovú zónu. V oblasti počítačovej techniky sme sprístupnili wifi do celej školy a získali prvé tablety a učebňu Samsung school.

2016 – rok, v ktorom sme zaviedli elektronickú triednu knihu, opravili parkovisko pri telocvičniach školy a získali vlajku Zelenej školy.

V nasledujúcich rokoch 2017 a 2018 sme vystavili školský altánok, opravili palubovku vo veľkej telocvični, zrealizovali  sme termostatizáciu na škole a v rámci zlepšenia vzdelávacieho procesu sme zaviedli Hejného matematiku, zaviedli sme konzultačné hodiny pre rodičov a žiakov a v oblasti riadenia sme rozbehli proces CRM na monitorovanie úloh a sledovanie vyťaženosti učiteľov a vymenili sme www stránku za www.superzs.sk.

2019 - 2022

V 2019 sme opravili palubovku aj v malej telocvični, doplnili sme potrebné vybavenie pre športovcov v rámci úspešného projektu Úradu vlády SR – Podpora rozvoja športu, opravili sme vstupné schodiská do budovy a zmodernizovali sme osvetlenie v telocvičniach a vybraných priestoroch školy.

V rokoch  2020 a 2021 naše investície smerovali do riešenia pandemickej situácie a sprístupnenia vzdelávania aj v týchto časoch. Nastolili sme interaktívne Cisco webex riešenie, obnovili sme techniku, server, notebooky a počítačovú učebňu. Zmodernizovali sme prostredie prostredníctvom projektu Modernejšia škola, vytvorili sme novú eko-učebňu, opravili podlahu, vytvorili ďalšiu oddychovú a hernú zónu v priestoroch školy. Veľkou investíciou bola oprava cca ½ strechy z peňazí Ministerstva školstva a zriaďovateľa Mesta Spišská Nová Ves, kde došlo k výmene rovnej strechy za sedlovú. V rámci prezentácie školy sme pristúpili k inovatívnemu riešeniu facebookovej stránky školy a informovanosti rodičov.