ŠKD

Uvedomujeme si dôležitosť vyplnenia voľného času našim žiakom prvého stupňa.  Školský klub detí spolu s krúžkovou a inou mimoškolskou činnosťou – ZUŠkou je vhodnou alternatívou trávenia voľného času. Ponúkame rodičom pomoc so starostlivosťou mimo vyučovania. 
V súčasnosti máme štyri oddelenia školského klubu detí a v danom školskom roku máme v nich umiestnených 98 detí.
Činnosť ŠKD sa riadi podľa schváleného výchovného programu a zahŕňa v sebe výchovu a vzdelávanie vo všetkých tematických výchovných oblastiach, ktoré sa budú v jednotlivých oddeleniach striedať tak, aby sa u detí rozvíjali všetky oblasti a všetky boli počas činnosti rovnomerne zastúpené.

4+
oddelenia
98+
detí
Priestorové podmienky

Myslíme na oddych a relaxáciu žiakov a snažíme sa aktivity striedať tak, aby žiaci nesedeli iba v kmeňových triedach, ale aby využívali naše moderné školské priestory. V rámci popoludnia majú k dispozícii oddychové a herné zóny, herňu školského klubu detí, školskú knižnicu aj športoviská.
V rámci kultúrnych a spoločenských aktivít žiaci navštevujú aj miestne kino, divadlo, či múzeá.

Čo nás čaká?

Okrem povinných aktivít v ŠKD máme rovnaké priority ako v základnej škole, teda sa budeme v rámci činnosti sústreďovať na oblasti obsiahnuté v našej školskej filozofii, ktorú máme aj v našom školskom logu.
Aktivity budeme vhodne striedať a dopĺňať to, na čom sa vzájomne v tíme dohodneme, no v priebehu roka to budú aktivity zelenej a zdravej školy,  sústredíme sa na čitateľskú gramotnosť realizovanú v školskej knižnici a  komunikáciu v slovenskom aj anglickom jazyku. Budeme pri príprave a realizácii projektov, do ktorých sme zapojení využívať počítače a príslušnú techniku.

Aktivity vždy volíme tak, aby žiaci zažili radosť a tešili sa každý deň do klubu.