Náš unikátny vzdelávací systém

Sme jednou z mnohých škôl, ktorá sa snaží napredovať a odlíšiť sa od klasických základných škôl. Ctíme si históriu, vychovávame žiakov v súčasnosti, no so zreteľom rozvíjania vedomostí, zručností, potrieb a kompetencií potrebných v budúcnosti. Neustále sledujeme nové trendy vo vzdelávaní a aplikujeme nové vzdelávacie metódy do vyučovacieho procesu a prepájame získané poznatky s praxou a využiteľnosťou v budúcnosti.

Zameranie školy vystihuje naše logo, ktoré popisuje základné princípy vzdelávania na našej škole a charakterizuje celý náš vzdelávací systém so zreteľom na rozvíjanie schopností, kreativity, samostatnosti a komunikácie žiakov s využitím moderných pomôcok a názorných modelov v príjemnom, bezpečnom a vynovenom školskom prostredí.

Naše moderné priestory

Škola poskytuje žiakom kľudné, bezpečné a podnetné prostredie, v ktorom môžu nadobúdať potrebné vedomosti, získavať skúsenosti či už v klasických triedach, alebo odborných učebniach či športoviskách.

Posúvame školu

smerom od tradičnej školy k modernej, kde sa snažíme, aby deti nadobudli dôležité poznatky prostredníctvom vlastných skúseností, aby si vedeli vytvoriť, prezentovať a dôvodiť svoj postoj, resp. svoj názor, aby vedeli kriticky myslieť, ale aby prípadnú chybu považovali za možný rozvoj, nie ako zlyhanie. Takto podporujeme rozvoj detí nielen po vzdelanostnej stránke, ale aj po emocionálnej, spoločenskej, kultúrnej a  tiež fyzickej stránke. Okrem povinných vedomostí z jednotlivých vzdelávacích oblastí žiaci získavajú cenné poznatky z oblasti programovania, robotiky, finančnej gramotnosti, ekológie, tímovej spolupráce a komunikácie. Rozvoj talentov a individuálny prístup je pre nás nemenej dôležitý. Dáva priestor žiakom rozvíjať sa a dosiahnuť stanovené ciele nielen v škole, ale aj v živote.

Poslanie školy

Sme modernou školou využívajúcou inovatívne formy vo výchovno-vzdelávacom procese, poskytujúcou všestranný rozvoj osobnosti a prípravu talentovanej mládeže.

Vízia

Poskytujeme viac ako len základné vzdelanie žiakom a umožňujeme získanie kompetencií vychádzajúcich zo školského zákona a ŠVP, resp. iŠVP pre príslušný stupeň školy a rozvíjame talent u nadanej mládeže.

Vychovávame žiakov ako všestranne harmonicky rozvinuté osobnosti, ktoré sa vedia uplatniť v spoločnosti.

Cieľ školy

V spolupráci s rodičmi rozvíjať komunikatívnu, tvorivo a originálne mysliacu osobnosť žiaka schopnú analyzovať problémy a nájsť ich riešenia, pričom zohľadňovať jeho vzdelávacie, výchovné, záujmové potreby a talent.

Čím sme výnimoční:

 • osobitosťami výchovno-vzdelávacieho procesu
 • prístupom vyučovania cudzieho jazyka
 • postojom tímu pedagógov k osobnosti žiaka
 • ekologickým a marketingovým myslením
 • špičkovým vybavením IKT technológiami
 • unikátnym školským prostredím a vybavením odborných učební
 • oddychovými a hernými zónami v priestoroch školy
 • množstvom a prístupnosťou školských ihrísk
 • zdravou, chutnou, pestrou a výživnou stravou
 • máme vedúceho školskej jedálne

Naše ciele na najbližších 5 rokov:

 • každoročne dosiahnuť na T9 výsledok minimálne o 5 percent lepší ako celoslovenský priemer
 • modernizovať ďalšie školské priestory
 • posunúť vzdelávanie učiteľov na najvyššiu možnú úroveň v súlade s profiláciou školy ohľadom nových trendov v oblasti vzdelávacích metód, komunikácie a koučovania smerom k žiakom
 • zvýšiť počet charitatívnych aktivít smerom k občanom a miestnej komunite na sídlisku Mier
 • v oblasti športovej prípravy každoročne pripraviť pre mládežnícku reprezentáciu minimálne troch talentovaných športovcov
 • ekologickými aktivitami udržať vlajku Zelenej školy