Škola poskytuje žiakom

kľudné, bezpečné a podnetné prostredie, v ktorom môžu nadobúdať potrebné vedomosti, získavať skúsenosti či už v klasických triedach, alebo odborných učebniach či športoviskách. Majú priestor na sebarealizáciu, rozvoj svojho talentu vo všetkých oblastiach vzdelávania či športu. Žiaci majú taktiež dostatočnú možnosť oddychu a relaxácie v oddychových či herných zónach na chodbách školy Hoci stavebne sú budovy školy podobné, naše vnútorné priestory sú každoročne skrášľované a jedinečné. Oddychové a herné zóny sa nám podarilo zveľadiť a poskytnúť žiakom VIAC pomocou rôznych projektov a investícii.

Moderné prostredie

nové IKT a prístrojové vybavenie a školská knižnica prispieva k aktívnemu mysleniu a sebarozvoju žiaka. Samozrejmosťou je jej pravidelné dopĺňanie o rôzne tituly, vekovo a obsahovo príslušné k potrebám našim žiakom. Do obnovy priestorov prinášame opäť niečo VIAC! Myslíme aj na zdravie a ekologické myslenie, spätosť s prírodou a šetrením energiami. Počas dňa sa staráme o žiakov prostredníctvom čističiek vzduchu v triedach a v čase chrípky používame germicídne žiariče, čím prispievame k lepšiemu a zdravšiemu prostrediu pre žiakov.

Vonkajší areál

spravujeme prostredníctvom krajinného návrhára s prihliadnutím na využiteľnosť a účelnosť jednotlivých častí, ktorými sú športoviská, vonkajšia eko-učebňa s altánkom, kde máme vysadených viac ako 90 druhov rastlín.

Odborné učebne

s variabilnými lavicami – v nich sa žiaci vzdelávajú či už jednotlivo alebo v skupinách. Využívajú pritom názorné modely, modernú techniku a účelné programové vybavenie. Prepojenie počítačovej techniky s názornými 3D modelmi poskytuje žiakom tú najlepšiu názornosť a prepojenie s realitou či prírodnými javmi a zákonmi.

Šport

Sme výnimoční počtom športovísk, ktoré prispievajú k podpore fyzického rozvoja detí. Ich rôznorodosť poskytuje široké možnosti využitia nielen v rámci vyučovania, ale aj v rámci mimoškolskej či krúžkovej činnosti, alebo jednoducho v rámci voľného času v poobedňajších hodinách alebo víkendov a sviatkov.
Žiakom poskytujeme všetky športoviská bezplatne. Možnosť využitia areálu a športovísk je jednou z našich činností smerom k občanom. Môžu si vybrať z nasledujúcich športovísk vo vnútri budovy: veľká telocvičňa, malá telocvičňa, spiningová miestnosť alebo vonkajších: hokejbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, hokejová strelnica, basketbalové ihrisko. V neposlednom rade poskytujeme v poobedňajšom čase aj priestory nášho pekného opraveného parkoviska, ktoré široká verejnosť využíva na výuku bicyklovania, či kolieskového korčuľovania.

Oddychové a herné zóny

sú priestorom, v ktorom si žiaci môžu oddýchnuť či zrelaxovať.priestorom na pekné priateľské stretnutia a vzájomnú komunikáciu nielen prostredníctvom mobilného telefónu. V našich oddychových priestoroch vyučujeme aj predmety s prevahou komunikácie ako etická výchova. Herné zóny sú využiteľné hlavne v čase mimo vyučovania, resp. pri čakaní na konzultáciu či začiatok krúžkovej činnosti.

Modernizácia

budovy a vonkajšieho areálu je realizovaná prostredníctvom aktivít a projektov v súlade s našimi potrebami. V súčasnosti čakáme na posúdenie projektu ohľadom vodozádržných opatrení, zveľadenia priestoru pred školou a pracujeme na projekte osadenia fotovoltaiky na opravenú časť strechy.

V najbližšej dobe plánujeme ukončiť výmenu aj druhej polovice rovnej strechy za sedlovú, vytvoriť trativody a zadržiavať zrážkovú vodu, čím by sme prispeli k zvlhčovaniu vzduchu, polievaniu drevín a trávnika a prispeli by sme tak zdravšiemu prostrediu a odbremenili by sme dažďové vpuste a v neposlednom rade tak prispeli k zdravšiemu prostrediu pre nás všetkých.

Náš unikátny vzdelávací systém

Ctíme si históriu, vychovávame žiakov v súčasnosti, no so zreteľom rozvíjania vedomostí, zručností, potrieb a kompetencií potrebných v budúcnosti.