Školský špeciálny pedagóg

zabezpečuje potreby pre rodičov, žiakov aj pedagógov v oblasti špeciálnej pedagogiky. Spolupodieľa sa na výchove a vzdelávaní začlenených žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežnej triede. Poskytuje konzultácie, rady, odporúčania rodičom žiaka, kolegom podieľajúcim sa na vzdelávaní a v prípade potreby spolupracuje aj s CPP.

Zabezpečuje potrebnú agendu a podieľa sa na príprave edukačných IVV programov. Priebežne konzultuje posun daného žiaka vo vzdelávaní a navrhuje vhodné metódy pre napredovanie žiaka v rámci svojich možností.

530+
hodín konzultácií v roku
18+
začlenených žiakov
Oblasť spolupráce
 • individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia, na rozvoj žiaka vo výchovnom – vyučovacom procese
 • diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní počas vyučovania
 • odosielanie návrhov na psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia detí s podozrením na  poruchy učenia a správania po návrhu triedneho učiteľa a so súhlasom rodičov
 • zabezpečovanie špeciálnopedagogického servisu individuálne začleneným žiakom
 • v dohodnutom termíne individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom individuálne začleneného dieťaťa
 • individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných žiakov
 • spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu
 • spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu začleneného žiaka, hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému žiakovi
 • priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese
 • spolupráca s výchovným poradcom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na individuálne začleneného žiaka
 • poskytovanie učiteľom vzdelávajúcim individuálne začleneného žiaka odporúčanú odbornú literatúru ako aj odborné konzultácie 
 • podľa potreby s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s CPP
 • nevyhnutná komunikácia s výchovným poradcom
 • podľa možnosti a potreby so zdravotníckymi zariadeniami
 • v prípade možnosti a potreby aj so školským psychológom

Konzultácie pre vás

PaedDr. Eva Kupčíková - pre lepšiu starostlivosť a vzájomnú spoluprácu má vyhradené konzultačné hodiny - pondelok, streda, piatok v čase od 13:30 do 15:30. V prípade nevyhovujúceho času je možné sa skontaktovať aj prostredníctvom virtuálnej miestnosti v prostredí Cisco Webex Meetings po telefonickom dohodnutí. Stále vám dáme VIAC!