Naše Občianske združenie

máme vytvorené za účelom pomoci škole v zabezpečovaní kvalitnej výchovy a vzdelávania žiakov.  V rámci spolupráce so školou sa usiluje o čo najlepšie skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v maximálne možnej miere. Okrem finančného príspevku vo forme zakúpenia názorných pomôcok, techniky, vybavenia tried, športového vybavenia sa spolupodieľa aj na príprave a realizácii  prezentačných, kultúrnych aj vzdelávacích aktivít.

Usiluje sa aj o zabezpečenie racionálneho a zdravého stravovania žiakov a napomáha rozvoju športovej a záujmovej činnosti žiakov aj v oblasti zdravej školy.

2500+
Eur ročne prispeje škole
50+
ľudí pravidelne prispieva 2%
Kontaktné údaje

Názov: Občianske združenie pri ZŚ Komenského 2, Spišská Nová Ves Komenského Spišská Nová Ves

Adresa: Komenského 2250/2, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO: 35555785

Sme neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou a všetky prostriedky, ktoré získavame z darovania 2% dane alebo zo sponzorských príspevkov, sú vždy použité pre vaše/naše deti.

Ciele nášho občianskeho združenia:

V spolupráci s vedením školy, pedagogickými pracovníkmi školy, orgánmi štátnej správy a samosprávy zabezpečovať:

 • kvalitnú výchovu a vzdelávanie žiakov školy na princípoch humanizmua demokracie v súlade s pedagogickou témou,
 • ochranu práv, ktoré szabezpečené v Deklarácii práv dieťaťa,
 • ochranu záujmov rodičov žiakov vyplývyjúcich z ich zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí v zmysle zákona o rodine,
 • ochranu učiteľov zodpovedajúcich za výchovu a vzdelávanie.

Pri napĺňaní cieľa OZ okrem iného:

 • podieľa sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov,
 • ochraňuje žiakov pred negatívnymi metódami vo výchovno-vzdelávacom procese v súlade s projektom Škola podporujúca zdravie,
 • podieľa sa na ochrane zdravia žiakov školya podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin,
 • zhromažďuje námety, pripomienkya požiadavky rodičov týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu a spolupracuje pri ich riešení,
 • pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania spolupracuje so zriaďovateľom,
 • usiluje sa o zabezpečenie racionálneho stravovania žiakov školy v školskej jedálni,
 • napomáha rozvoju športovej a záujmovej činnosti žiakov v čase mimo vyučovania,
 • spolupracuje pri zabezpečovaní významných kultúrnych a spoločenských aktivít a udalostí školy.
Venujte nám 2% z Vašich daní - pomôžete svojim deťom
2% z dane

Od 1. januára 2004 nám môžete poukázať 2 %, resp. 3% zo zaplatenej dane  Sme veľmi radi, že s nami participujete na výchove našich/vašich detí, že vám záleží na tom v akom prostredí vyrastajú a aké majú podmienky na svoj osobnostný rozvoj.
V prvom rade by sme sa vám, ktorí ste prispeli, resp. pravidelne prispievate chceli  poďakovať za 2% venované v minulom školskom roku. 

Aj v tomto školskom roku vás chceme poprosiť o darovanie 2%, čím opätovne prispejete k zlepšeniu výchovno – vzdelávacích podmienok na našej škole. 

Upozornenie

K vyhláseniu je potrebné priložiť aj Potvrdenie o zaplatení dane od svojho zamestnávateľa!

Upozornenie

Stanovy OZ pri ZŠ Komenského Spišská Nová Ves môžete nájsť v časti Dokumenty na stiahnutie.