Výchovný poradca

je na škole dôležitou súčasťou tímu poskytujúcou poradenskú pomoc žiakom, zákonným zástupcom i pedagógom. Venuje sa nielen žiakom potrebujúcim poradiť a usmerniť v zmysle správania či konania. Stará sa spolu s učiteľmi o talentovaných žiakov a sleduje ich rozvoj v priebehu rokov.

Komunikuje so žiakmi, venuje zvýšenú pozornosť pri prechode na ďalší vzdelávací stupeň, usmerňuje ich záujmy a podieľa sa na ich výchove a vzdelávaní. S príslušnými koordinátormi vzájomne spolupracujú na predchádzaní rôznych sociálno-patologických javov, organizujú preventívne besedy či iné aktivity.

Úzko spolupracuje

s rodičmi, triednymi učiteľmi a v prípade problémov pozýva na konzultácie aj členov CPP.

Kariérny poradca organizuje triedne akcie v končiacich ročníkoch a informuje žiakov aj zákonných zástupcov o možnosti ďalšieho kariérneho rozvoja žiaka.  Má prehľad o ponúkaných študijných odboroch na stredných školách a spoločne so žiakom a rodičom konzultuje vhodný záujem o ďalšie štúdium. Následne stráži dodržiavanie jednotlivých termínov súvisiacich s prijímačkovým konaním.

Každoročne absolvuje návštevy spolu so žiakmi v jednotlivých školách, aby získali lepší prehľad o ich ďalšom posune vo vzdelávaní.

50+
Končiacich žiakov ročne
5+
stretnutí so všetkými žiakmi ročne

Konzultácie pre Vás!

Mgr. Judita Iľašová. - pre lepšiu starostlivosť má vyhradené aj konzultačné hodiny - štvrtok: od 8:00 - 12:00 a 13:00-17:00. V prípade nevyhovujúceho času je možné sa skontaktovať aj prostredníctvom virtuálnej miestnosti v prostredí Cisco Webex Meetings po telefonickom dohodnutí. Stále vám ponúkame VIAC!