Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Projekty

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená a v ktorých pracovala aj v priebehu minulého školského roka:

A)   Dlhodobé:
- Zdravá škola
- Krok za krokom
- Zelená škola
- Zvyšovanie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania
- Digitálne učivo na dosah
-ITAkadémia
- Duálne vzdelávanie na zš
- Planéta vedomostí
- Vyučovanie matematiky Hejného metódou
- Školské ovocie

B)    Krátkodobé: 
- Projekt s ÚPSVaR – zamestnanie – dobrovoľnícka činnosť, aktivačné práce
- Embraco za ekológiu
- Aktívna škola
- Záložka do knihy spája školy
- Spišské recepty
- Nepotrebuješ to zažiť
- Gymfit
- Eko Alarm, Dental Alarm

C)    Projekty EÚ

- projektu  ZŠ s názvom: PPPpPPPPerfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves. - zriadenie učebne dielní a oprava učebne chémie 
- príprava projektu Supernápad - oprava vstupnej plochy v areáli školy
-  pokračovanie v projektoch v oblasti vzdelávania - viac v pravom menu 

V priebehu školského roka a letných prázdnin bolo zrealizované wifi pripojenie do siete internet v celej škole prostredníctvom projektu DUD. Rekonštrukciou prešiel informačný systém školy a počítače. Učitelia tak získali možnosť využitia internetu na vyučovacích hodinách, aj na prípravu na vyučovanie. 

Plány v minulom školskom roku:

-      zlepšiť kontrolnú činnosť na škole - trvá

-      vypracovať a pokúsiť sa zapojiť do projektu Erasmus – nesplnené, pokračuje tento školský rok

-      zapojiť sa do projektu vyučovania matematiky Hejneho metódou na 1. stupni zš - splnené

-      naďalej využívať internetovú žiacku knižku ako nástroj komunikácie s rodičmi

-      poskytnúť rodičom a žiakom školy kvalitnejší „servis“ v podobe zavedenia konzultačných hodín v priebehu týždňa – zavedené , trvá aj v tomto školskom roku

-      venovať zvýšenú pozornosť nadaným žiakom a tiež žiakom so ŠVVP

-      investovať do nutných opráv –strecha – čiastočne opravená /iba nad učebňou GEG, palubovka v malej telocvični – potrebné opraviť- trvá

-      zriadiť učebňu školských dielní – podaný projekt momentálne nepodporený, v zásobníku

Plány v školskom roku 2018/2019:

-      zlepšiť informovanosť rodičov a verejnosti – riešiť novú www stránku

-      zlepšiť kontrolnú činnosť na škole 

-      vypracovať a pokúsiť sa zapojiť do projektu Erasmus 

-      pokračovať v projekte vyučovania matematiky Hejneho metódou na 1. stupni zš a pokúsiť sa zaviesť CLIL do vyučovacieho procesu

-      naďalej využívať internetovú žiacku knižku ako nástroj komunikácie s rodičmi

-      pokračovať v konzultačných hodinách v priebehu týždňa – zavedené

-      venovať zvýšenú pozornosť nadaným žiakom a tiež žiakom so ŠVVP

-      investovať do nutných opráv –strecha – čiastočne opravená /iba nad učebňou GEG,

-      palubovka v malej telocvični – ? zapojiť sa do nejakého projektu, potrebné opraviť 

-      dovybaviť učebňu školských dielní – za pomoci projektu, resp. čiastkovo svojpomocne 

-      pokračovať v tematických exkurziách ako názorným prepojením preberaného učiva s realitou

rekonštruovať reguláciu vykurovania s priamym napojením na Emkobel, zriadiť referenčnú miestnosť na meranie teploty v škole