Zelená škola

Zelená škola je medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Ekoškôl (Eco-Schools). V tomto programe pracujeme na neustálom ekologickom myslení k zdravšej, “zelenšej” a aktívnejšej škole i spoločnosti. Prináša nám environmentálnu výchovu prepojenú s konkrétnymi praktickými krokmi a aktivitami, ktoré vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie (znižujú jej ekologickú stopu).

Sme presvedčení, že o problematike životného prostredia nestačí len získavať vedomosti, ale je zároveň nevyhnutné snažiť sa zmeniť naše konanie. Urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť.

Sme nositeľom Zelenej vlajky a stále pracujeme na tom, aby sme si ju udržali. Prioritnou témou na školský rok je VODA.

410+
detí
10+
aktivít v roku
Modernejšia škola

Projekt, v ktorom sme vynovili priestory v dvoch triedach a vytvorili sme novú oddychovú časť v chodbových priestoroch. Sme veľmi radi, že nám Ministerstvo školstva pridelilo dotáciu vo výške 30 tisíc Eur. Škola na modernizáciu priestorov prispela cca 25 tisícami. Nevymenili sme iba klasické lavice a stoličky, no opravovali a modernizovali sme ako celok – teda podlahy, žalúzie elektroinštalácia, oddychové zóny v triedach – kreslá, stolíky, skrinky, nalepovacia magnetická tabuľa, projektory, interaktívne tabule, interiérové dvere a mnoho iného.

Tento projekt nás patrične naštartoval a zmodernizovali sme neskôr aj priestory ďalších tried a chodbových priestorov. Poďakovanie patrí Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR za podporu! Priestory môžete vidieť aj v časti – Naše priestory.

55000+
Eur
5+
3 triedy, oddychová zóna, 2 pódiá
Aktívna škola

Zapojili sme sa od roku 2023. Pohybové aktivity a zdravie našich detí sú nám témy veľmi blízke. Aktívna škola predstavuje komplexný prístup k pohybovým aktivitám na škole, ktoré sa realizujú pred, počas a po skončení vyučovania. Súčasťou je aj podpora zdravého životného štýlu v rámci stravovania.

264+
zapojených detí
15+
aktivít v priebehu roka
Projekt JASlovensko a FinQ
Finančná gramotnosť

Ponúkame našim žiakom viac a pripravujeme ich na budúcnosť! Nemôžeme vynechať finančnú gramotnosť, kde sa žiaci naučia všetko ohľadom potrieb. Stretnú sa s financiami, šetrením, hospodárením, investovaním, poistením, informáciách o dôchodkoch a samozrejme o zodpovednosti pri narábaní s financiami.

389+
zapojených detí
23+
vyškolených pedagógov
Zvyšovanie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania

Na základe výborného technického vybavenia školy v oblasti výpočtovej techniky a tiež personálneho vybavenia je škola zapojená do zaujímavého horeuvedeného projektu, ktorý realizuje v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania /NÚCEM/.

Veľkým prínosom pre nás bolo získanie moderného testovacieho nástroja – softvér E-TEST. V tomto prostredí majú žiaci možnosť vykonávať testovanie deviatakov resp. piatakov v elektronickej podobe, a to nielen generálnu skúšku, ale aj klasické elektronické testovanie s názvami E-Testovanie5, resp. E-Testovanie9.

Výhodou pre žiakov je okamžitá spätná väzba – výsledok testovania z matematiky a slovenského jazyka. V danom prostredí sú pripravené viaceré druhy testov, ktoré sú prístupné pre učiteľov, resp. žiakov.

368+
detí
15+
aktivít
Samsung school

Škola v rámci tohto projektu získala 20 ks tabletov, notebook, interaktívnu tabuľu, wifi router a programové vybavenie na spoluprácu notebooku a jednotlivých tabletov.

Zriadili sme tabletovú učebňu a zapojením do projektu sme získalii možnosť naplno využívať tablety na aktívnu spoluprácu vo vyučovacom procese medzi učiteľom a žiakmi.

Samsung School umožníil navzájom efektívne prepájať digitálne sety a tablety v tabletových učebniach, čím učiteľ získal možnosť manažovať každý tablet samostatne, sprístupňovať individuálny obsah žiakovi, ako aj aktívne používať aplikácie v rámci vyučovacích hodín.

15+
zapojených tried
20
samsung tabletov
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

Cieľom bolo inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia a zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvíjania ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť. Do daného projektu sa zapojil skoro celý náš tím pedagógov.

368+
detí
15+
aktivít
Spolu múdrejší 3

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z rozpočtu na rok 2022 vyčlenilo finančné prostriedky na program doučovania „ Spolu múdrejší 3“, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Určený je na podporu škôl, ktoré prostredníctvom doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom. Učitelia vytvárajú podmienky na zlepšovanie vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

Program sa realizuje v čase od 17.1.2022-17.6.2022. V rámci programu bolo vytvorených 6 skupín doučovania žiakov školy v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika. Cieľom je eliminovať negatívne dopady prerušenie prezenčného vyučovania v predchádzajúcich školských rokoch, vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, eliminovať riziko opakovania ročníkov a tým zvýšiť ich školskú úspešnosť.

Projekt sme úspešne zrealizovali a veríme, že doučovanie pomohlo týmto žiakom dobehnúť zameškané učivo a prinieslo im pocit radosti zo školského úspechu.

368+
detí
15+
aktivít
Letná škola

Letná škola a zaujímavé aktivity na prepojene prebraného učiva s praxou je aj Bio exkurzia Morské oko – šperk Vihorlatských vrchov.

Morské oko je veľkou prírodnou zvláštnosťou slovenskej prírody. Na ochranu prírodných hodnôt a krás bolo jazero spolu s okolitými lesmi v roku 1984 vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu, V súčasnosti je to národná prírodná rezervácia v celkovej výmere 108,48ha, kde platí najvyšší 5. stupeň ochrany.

No, nie je lepšie raz vidieť ako 100 krát počuť a čítať? Naši žiaci videli tu krásu na vlastné oči – počas bio exkurzie v rámci Letnej školy 2022

368+
detí
15+
aktivít
Embraco za ekológiu

Projekt, ktorý sme na škole zrealizovali 2x, naposledy v roku 2015. Druhá šanca pre odpad – Ako sám názov hovorí, pracovali sme s odpadom a vytvorili nádherný oddychový priestor na chodbe školy. Zaujímavosťou bolo množstvo zapojených žiakov aj pedagógov. Výsledok určite stál za to a priestor je nádherný aj dnes.

368+
detí
15+
aktivít