Školský psychológ

poskytuje v škole odborné psychologické služby pri optimalizácii a humanizácii procesu výchovy a vzdelávania. Podieľa sa na vytváraní pozitívnej sociálnej klímy a interpersonálnych vzťahov v školskom prostredí. Zabezpečuje spoluprácu školy a rodiny pri riešení problémov v učení a v správaní a spolupodieľa sa na rozvoji osobnosti žiakov. Taktiež vykonáva činnosti v rámci orientačnej diagnostiky, individuálneho, skupinnového či hromadného poradenstva. Jeho práca je primárne zameraná na predchádzanie vzniku nežiadúcich sociálno-patologických javov na školách.

Školský psychológ pri svojej práci spolupracuje so špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, koordinátorom prevencie, s pedagogickými zamestnancami, s vedením školy a s CPP v Spišskej Novej Vsi.

200+
hodín konzultácií v roku
96+
konzultácii za polrok
Oblasť spolupráce

poskytovanie poradensko-konzultačnej činnosti v nasledujúcich oblastiach:

 • ťažkosti s učením, zlý školský prospech, problémy so sústredením na vyučovaní či pri príprave do školy,
 • tréma, nadmerné obavy zo skúšania, písomiek
 • ťažkosti v prežívaní a ovládaní vlastných emócií – impulzivita, hnev, smútok, úzkosť, obavy, strach
 • problémy vo vzťahoch v školei domácom prostredí – so spolužiakmi, s učiteľmi, s kamarátmi, s rodičmi, súrodencami, ťažkosti so začlenením sa do kolektívu spolužiakov /priateľov, pomoc s riešením konfliktov, zlé vzťahy v rodine, problémy v láske a pod.
 • ubližujúce konanie vo vzťahu k žiakovi v triede, škole, na internete, v rodine
 • osobné problémy žiakov s alkoholom, fajčením, drogami, s jedlom, spánkom, závislosťou na internete, moboile, hrách a pod.
 • adaptačné problémy pri nástupe do školy, pri prechode na 2. stupeň zš
 • záujem lepšie spoznať seba samých, úvahy o svojom budúcom povolaní, o svojej budúcnosti, o zmysle života
 • akákoľvek vyššie nespomenutá téma, o ktorej by sa žiak rád s niekým porozprával
 • poskytovanie poradensko-konzultačnej pomoci pre zákonných zástupcov so zameraním na odbornú podporu pri riešení problémov žiakov v správaní a učení
 • pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch žiakov v triede
 • pri potrebe riešenia zmien v správaní (sebapoškodzovanie, šikanovanie, záškoláctvo, separácia, problémy so stravovaním a pod.) a prežívaní žiakov (smútok, zmeny nálad, strata zmyslu života, depresia, úzkosť, strachy, strata záujmov, tréma, hanba a pod.)
 • proi vzniknutej akútnej kríze a realizácii krízovej intervenciev škole a rodine (úmrtie, rozvod, choroba a pod.), pri pomoci spracovať traumatickú udalosť
 • pri kooperácii školy a rodiny
 • psychologické poradenstvo pre pedagogických zamestnancov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov žiakov
 • konzultačná a informačná činnosť orientovaná na adekvátne uplatňovanie psychologických aspektov výchovy a vzdelávania v školských podmienkach so zreteľom na optimálny osobnostný vývin žiakov
 • poradenstvo v oblasti psychickej záťaže a možnosti jej prekonávania
 • pomoc pri riešení medziľudských vzťahov v škole a pri optimalizácii sociálnej klímy
 • podľa potreby s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s CPP
 • nevyhnutná komunikácia s výchovným poradcom
 • podľa možnosti a potreby so zdravotníckymi zariadeniami

Konzultácie pre vás

Mgrt. Alica Fronko - pre lepšiu starostlivosť a vzájomnú spoluprácu má vyhradené konzultačné hodiny - pondelok 8:00-15:30, utorok 7:30-13:00, streda 8:00-15:30, štvrtok 7:30-15:30, piatok v čase od 7:30 do 12:00. V prípade nevyhovujúceho času je možné sa skontaktovať aj prostredníctvom virtuálnej miestnosti v prostredí Cisco Webex Meetings po telefonickom dohodnutí. Stále vám dáme VIAC!