Menu

Rezervácia ihrísk

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Rezervácia ihrísk

Dôležité!!! - Zmena ceny za prenájom športovísk!

Na základe enormného nárastu cien energií dochádza od 1. januára 2023 k zmene cien za prenájom jednotlivých športovísk a ich využívanie. Aktuálne ceny sú uvedené pri rezerváciiách jednotlivých športovísk nižšie. 

Športovanie na vonkajších ihriskách v areáli školy je vždy na vlastné riziko!!! Škola nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie zdravia pri športovaní na ihriskách!!!

VSTUP NA VLASTNÉ RIZIKO!

Na škole je možnosť športovania na multifunkčnom ihrisku alebo na hokejbalovom ihrisku.

Ihriská sú prístupné každý deň v čase od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 21:00 v letných mesiacoch.

Pred vstupom na ihrisko je VŽDY potrebné upovedomit správcu o vstupe na ihrisko prostredníctvom on-line formuláru umiestneného nižšie!

ihrisko36.JPG

Multifunkčné ihrisko
Povrch: umelá tráva so vsypom - piesok.
Rozmery: 40mx20m
Využitie: futbal, volejbal, nohejbal, streetbal - basketbalové koše, zumba, aerobic, ...

 

 

ihriskoHok.jpg

Hokejbalové ihrisko
Povrch: hladený betón so vsypom
Rozmery: min. kanadský rozmer 56mx26m
Využitie: hokejbal, florbal, inline hokej, inline korčuľovanie, prípadne v zime /pri vhodných podmienkach/ hokej, korčuľovanie, ...

Na tomto mieste si môžete rezervovať ihrisko umiestnené v areáli našej školy.

Pripomíname, že využívanie ihriska je podmienené dodržiavaním prevádzkových poriadkov, ktoré si môžete prečítať, resp. stiahnuť z našej www stránky v časti "Dokumenty na stiahnutie". Dôležitou časťou prevádzkového poriadku je využívanie ihrísk deťmi, ktoré je bezplatné, no je potrebné, aby za nich prevzala dospelá osoba zodpovednosť. Tá sa musí ohlásiť u správcu ihrísk.

Ak chce korčuľovať osoba staršia ako 15 rokov, tak pri vstupe uhradí dobrovoľný príspevok minimálne 0,50 Eur. V prípade objednania skupinou na hokejbal je účtovaný poplatok v zmysle prevádzkového poriadku  20,00 Eur/hodina.

 Vždy je potrebné ohlásiť sa u správcu ihriska.

Pri vstupe do areálu základnej školy je zakázané - vstupovať so zvieraťom, stanovať, zakladať oheň, fajčiť, požívať alkoholické nápoje, vstupovať na ihrisko s bicyklom alebo na kolobežke a tiež na kolieskových korčuliach mimo vyznačený čas.

Vstup v kolieskových korčuliach bude možný iba počas in-line korčuľovania a samozrejme VŽDY s prilbou na hlave!!!

Využívanie hokejového ihriska pre verejné in-line korčuľovanie plánujeme zaviesť v piatok a v nedeľu v čase od 16:00 do 17:00 pre deti a v čase 17:00 - 18:00 pre dospelých. O zavedení Vás budeme informovať na tomto mieste.

V prípade zákazu vstupu na ihrisko z technických príčin, prosíme tento zákaz rešpektovať, nakoľko môže dôjsť k úplnému poškodeniu hracej plochy!

Využívanie ihriska:

 1. objednanie ihriska na voľný termín prostredníctvom on-line formuláru - nižšie
 2. ohlásenie sa u správcu ihriska - priamo na škole
 3. využívanie ihriska
 4. upovedomenie správcu o odchode - kontrola ihriska, poriadku

Postup objednania ihriska:

 1. Rezervačným formulárom nižšie

alebo

 1. vybrať si ihrisko 
 2. vybrať voľný termín - dátum a čas 
 3. telefonicky objednať ihrisko:
   -  v čase 8:00 - 15:00 na telefónnom čísle: 0903650143

     

REZERVÁCIU VYTVORÍTE KLIKNUTÍM SEM! 

 

USMERNENIE K VYUŽÍVANIU ŠPORTOVÍSK v areáli Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves v čase KORONA krízy

V zmysle Usmernenia k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 vo veci prevádzka športovísk pre bezkontaktný šport

riaditeľ Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves vydáva toto usmernenie  vo veci prevádzky vonkajších športovísk v areáli základnej školy:

 1. Vonkajšie športoviská sú sprístupnené zatiaľ výlučne pre športové kluby a organizované skupiny športovcov za podmienok uvedených v Usmernení k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport (ďalej len „Usmernenie“, uvedené v prílohe tohto pokynu).

 2. Prevádzku vonkajších športovísk bude v čase od 8.00 h do 11.30 h a od 13.00 h do 19.00 h.

 3. Každý športový klub, ktorý má záujem využívať vonkajšie športoviská, musí dohodnúť so základnou školou presný časový harmonogram využitia vonkajších športovísk, ktorý bude po dohode s klubmi zverejnený na webovej stránke základnej školy a na mieste vstupu na športovisko.

 4. Každý športový klub je zároveň povinný viesť presnú evidenciu športujúcich na vonkajších ihriskách v tvare: dátum, čas, meno priezvisko trénera, meno priezvisko všetkých športujúcich. Tento zoznam musí mať každý tréner na každom tréningu a je povinný ju predložiť na vyzvanie príslušným orgánov, ako aj správcovi vonkajšieho športoviska.

 5. Škola, resp. príslušní tréneri športových klubov zabezpečia dozor na vonkajších športoviskách v čase ich prevádzky. Dozor bude zodpovedať za dodržiavanie podmienok v zmysle „Usmernenia“ a tohto pokynu.

 6. Pri vstupe na športovisko tréneri, resp. správca zabezpečí dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk a cvičebného náradia.

 7. Prístup na vonkajšie športoviská pre verejnosť bude povolená zo strany Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves po zabezpečení všetkých podmienok otvorenia v zmysle Usmernenia k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 vo veci prevádzka športovísk pre bezkontaktný šport, o čom bude cverejnosť informovaná prostredníctvom školskej www stránky www.superzs.sk, alebo pri vstupe do školského areálu.

 8. Všetci športujúci sú povinní rešpektovať obmedzenia a upozornenia dozoru na športoviskách a využívať ich len na výkon športových aktivít vylučujúcich vzájomný kontakt s dodržaním 2m odstupu jednotlivých športujúcich.

 9. Na iné aktivity, ako je uvedené v usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR,  nie je možné vonkajšie športoviská sprístupniť. 

 10. V prípade porušenia niektorého z horeuvedených pravidiel, alebo podmienok dezinfekcie, bude športovému klubu zamietnutý prístup na vonkajšie športoviská základnej školy.

Vyzývam širokú verejnosť, aby rešpektovala tieto dočasné opatrenia. Škola má taktiež záujem na tom, aby sme všetci mohli športovať, veď je to aj jedna z našich priorít a máme ju umiestnenú v logu školy. Chceme aby sme nielen my ako škola bola zdravou školou /vrátanie čističiek vzduchu v každej triede/ , ale aj zdravá spoločnosť. Veríme, že TO SPOLOČNE ZVLÁDNEME!

                                                                                                 RNDr. Peter Kresťanko, riaditeľ školy

Usmernenie k využívaniu športovísk v areáli ZŠ v čase korona krízy  v PDF
Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_sportoviska.pdf