Jazyk

Rozvíjame samostatné myslenie a prezentovanie výstupov pri dôraze na komunikáciu v slovenskom a anglickom jazyku.

Komunikácia je v dnešnej dobe veľmi dôležitá. My si to uvedomujeme, preto rozvoj komunikácie a anglický jazyk sú jednou z našich priorít. Ovládanie angličtiny je nevyhnutným predpokladom ako byť úspešný v spoločnosti. Tím našich angličtinárov odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti žiakom nielen na vyučovacích hodinách, ale aj na neformálnych stretnutiach, krúžkoch, konzultačných hodinách, ale aj na projektoch, projektových dňoch a súťažiach v danej oblasti. A dokonca sme každoročne úspešní v okresných, či krajských kolách Olympiády anglického jazyka  a súťaže Shakespeare’s memorial.

Komunikácia

Presadzujeme inovatívne vyučovanie jazyka v moderných učebniach s pomocou moderných IKT nástrojov, interaktívnych tabletov, elektronických učebníc a on-line prístupov k vzdelávacím či oddychovým materiálom v angličtine.

Vštepujeme deťom potrebu ovládania cudzieho jazyka už od prvého ročníka a v rámci školského vzdelávacieho programu dopĺňame počty hodín v rámci týždňa na štyri, resp. päť. Samozrejmosťou je rozdelenie na skupiny s dodržaním maximálneho počtu uvedeného v rámci štátneho vzdelávacieho programu. Sme inovátormi vo vyučovaní jazyka, používame najnovšie schválené učebnice – Project Explore 1-5 vrátane elektronických verzií.

Náš tím angličtinárov je plne kvalifikovaný či už pre prvý alebo druhý stupeň a dokonca vzdeláva žiakov v poobedňajšom čase aj v súkromných jazykových školách. Naši žiaci po skončení základnej školy plynule komunikujú v anglickom jazyku. Svoje znalosti si upevňujú pri prácach na projektoch, napr. e-twinning, alebo športovci na športových turnajoch v zahraničí.

Pripravujeme žiakov na život, kde angličtina bude pre nich samozrejmosťou a nie cudzím jazykom.

250
prístupov k on-line materiálom
4
ocenených v priebehu 5 rokov