Krok za krokom

Využívame pri vzdelávaní úspešne overené prvky programu a pritom úzko spolupracujeme s našimi rodičmi.

Mozaiku naberaných vedomostí  skladáme postupne. Vedieme žiakov prostredníctvom prvkov programu krok za krokom k tvorivému mysleniu, rozhodovaniu a vzájomnej spolupráci. Podporujeme deti vo zvedavosti, fantázii, flexibilite, aby vedeli reagovať na zmeny, identifikovať prípadné problémy a následne ich vedeli vyriešiť. Kladieme dôraz na zažitie úspechu vo vzdelávaní u každého žiaka. Samozrejmosťou je aj úprava, resp. priestorové usporiadanie tried a oddychových zón v triedach či chodbách školy a úzka spolupráca s rodičmi pri napredovaní detí vo vzdelávaní a výchove.

100+
kníh každoročne pribudne do školskej knižnice
30+
každoročne zapojených do projektu Finančnej gramotnosti