Napĺňame základné poslanie

Pomocou ŠkVP vzdelávame a vychovávame budúcich úspešných mladých ľudí.

V rámci nášho Školského vzdelávacieho programu dopĺňame predmety, resp. posilňujeme časovú dotáciu predmetov v súlade s našou filozofiou, teda posilnenie predmetov SJL, MAT, ANJ, TSV a INF. Všetko naše úsilie smerujeme k tomu, aby sa naše i Vaše deti dostali a úspešne ukončili vybrané stredné resp. vysoké školy.

Výchova a vzdelávanie

Náš tím sprevádza deti pri nadobúdaní nových vedomostí a zručností. Využívame pritom moderné výchovno-vzdelávacie metódy a používame názorné modely, inovatívnu počítačovú techniku a aktuálne komunikačné nástroje. Samozrejmosťou je bezpečné a tvorivé prostredie, ktoré nabáda deti k mysleniu a získavaniu nových poznatkov.

Pre lepšie pochopenie prebraného učiva v jednotlivých ročníkoch organizujeme tematicky zamerané exkurzie. Aktivity a práca na projektoch sú zaujímavým spestrením vyučovacieho procesu a napomáhajú k lepšiemu napredovaniu a pochopeniu prebraného učiva s realitou. Sú praktickým a modelovým príkladom riešenia tímu na pridelenom zadaní

13
tematických učební
45+
rokov skúseností
350+
žiakov zúčastňujúcich sa exkurzií
180+
vyznamenaných žiakov