Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Škola sa riadi podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu v ročníkoch 1. až 9.-tom.

Počty hodín v jednotlivých ročníkoch:

Vzdelávacia oblasť  Vyučovací predmet ročník primárne vzdelávanie - nešportovci ročník primárne vzdelávanie - športovci ročník nižšie stredné vzdelávanie - nešportovci ročník nižšie stredné vzdelávanie - športovci
1. 2. 3. 4. suma 1. 2. 3. 4. suma 5. 6. 7. 8. 9. suma 5. 6. 7. 8. 9. suma
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 9 8 8 7 32 9 8 8 7 32 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25
anglický jazyk 1 1 3 3 8 1 1 3 3 8 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 5 21
Matematika a práca s informáciami matematika 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25
informatika     1 1 2     1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Človek a príroda prvouka 1 2     3 1 2     3           0           0
prírodoveda     1 2 3     1 2 3           0           0
fyzika         0         0   2 1 2 1 6   2 1 2 1 6
chémia         0         0     2 2 1 5     2 2 1 5
biológia         0         0 2 1 2 1 1 7 2 1 2 1 1 7
Človek a spoločnosť vlastiveda     1 2 3     1 2 3           0           0
dejepis         0         0 1 1 1 1 3 7 1 1 1 1 3 7
geografia         0         0 2 2 1 1 1 7 2 2 1 1 1 7
občianska náuka         0         0   1 1 1 1 4   1 1 1 1 4
Človek a hodnoty etická/náboženská výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Človek a svet práce pracovné vyučovanie     1 1 2     1 1 2           0           0
technika         0         0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Umenie a kultúra hodobná výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1   4 1 1 1 1   4
výtvarná výchova 2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2 3 2 2 9 2 3 2 2 9 3 3 3 3 3 15 2 2 2 2 2 10
  športová príprava         0 3 3 3 3 12           0 4 4 4 4 4 20
  základ 20 20 23 25 88 20 20 23 25 88 24 25 26 27 25 127 24 25 26 27 25 127
voliteľné hodiny 2 3 2 1 8 2 3 2 1 8 3 4 4 3 5 19 3 4 4 3 5 19
spolu športovci         0 25 26 28 29 108           0 30 32 33 33 33 161
spolu nešportovci 22 23 25 26 96 22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 146 27 29 30 30 30 146

 

 • Červenou farbou sú vyznačené hodiny, ktoré sú doplnené voliteľnými hodinami.

  ISCED 1 - pre I. stupeň ZŠ

 • ISCED 2 - pre II. stupeň ZŠ

1.stupeň ZŠ

 Na prvom stupni ZŠ budeme využívať dlhoročné skúsenosti s prácou alternatívneho školského programu Krok za krokom od jeho pilotného uvedenia na území SR od r. 1994, uplatňovať a využívať formy a metódy práce tohto vzdelávacieho programu priebežne vo vyučovacom procese vo všetkých vyučovacích hodinách, vo všetkých triedach prvého stupňa ZŠ a zaradíme vzdelávacie štandardy programu Krok za krokom do vyučovacieho procesu (ranné stretnutia, tvorba projektov, tvorba kníh, písanie denníkov, používanie portfólia, pitný režim, blokové vyučovanie, tímová práca, tvorivé písanie a čítanie, spolupráca s rodičmi, vytváranie priaznivej sociálnej klímy, tvorba pravidiel, sebahodnotenie, . . . ) tak ako hovorí samotný názov tohto programu krok za krokom podľa schopností žiakov a možností v jednotlivých triedach. V rámci tohto programu máme zavedený voliteľný predmet „Tvorivé čítanie a písanie“ v 1. ročníku od školského roku 2008/2009. Pri práci podľa tohto programu budeme využívať skúsenosti lektoriek – Mgr.J.Bobkovej a Mgr. N. Gaalovej s prácou v tomto programe a podľa ponuky NŠD so sídlom v Žiari nad Hronom a možností školy zabezpečíme ďalšie dovzdelanie učiteliek na 1. st. ZŠ a získanie certifikátu aktívneho používateľa Vzdelávacích štandardov programu Krok za krokom.

Zväčšili sme priestory učebne Lego Dacta, čím sa umožní zefektívniť prácu žiakov v tejto učebni nielen v rámci krúžkovej činnosti, ale aj pri výuke etickej výchovy a od šk. r. 2008/2009 v
1. roč. ZŠ zavedenom voliteľnom predmete zameranom na rozvoj tvorivosti a predstáv pri práci s učebnou pomôckou Lego Dacta  v predmete: „Tvorivá matematika.“ Pre zabezpečenie ďalšej postupnosti tohto predmetu na nasledujúce školské roky umožníme podľa ponuky firmy Eduxe a podľa možností a požiadaviek školy priebežné preškolenie ďalších učiteliek a ich certifikáciu pre prácu s učebnými pomôckami Lego Dacta M2+, Lego Dacta  ZŠ5.

 Poznámky :

 1. Vyučovacia hodina  má 45 minút.
 2. Cudzí jazyk sa vyučuje s najvyšším počtom žiakov 17 a možno v skupine spájať žiakov rôznych tried.
 3. Náboženská a etická výchova sa vyučuje  s počtom žiakov 12 – 20 a možno v skupine spájať žiakov rôznych tried alebo v prípade poklesu pod 12 žiakov v skupine aj rôznych ročníkov.
 4. Telesná výchova sa vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne.
 5. Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla aj zohľadnením priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, charakteru činnosti žiakov, náročnosti predmetu a požiadaviek na BOZP.

  Vyučovanie prierezových tém zabezpečíme nasledujúcim spôsobom:

Dopravnú výchovu budeme realizovať v priebehu jesenných a jarných cvičení v prírode, počas presunov na plánované výchovné koncerty, divadelné predstavenia, exkurzie, vyučovaním na detskom dopravnom ihrisku a tiež v rámci zodpovedajúcich učebných tém(vyznačené v učebných plánoch v jednotlivých ročníkoch) v priestoroch školy a tiež v priebehu didaktických hier, v rámci ktorých zabezpečíme tiež realizáciu prierezovej témy Ochrana  života a zdravia. Sociálny a osobnostný rozvoj, rozvoj environmentálnej výchovy, mediálnej výchovy, multikultúrnej výchovy a tvorbu projektov a prezentačných zručností, ktoré sú zároveň súčasťou foriem a metód práce vzdelávacieho programu Krok za krokom, ktorý budeme realizovať, zabezpečíme priebežne
v rámci vyučovacieho procesu v priebehu zodpovedajúcich učebných tém.   Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách a plánoch jednotlivých predmetov.

     Pri posilňovaní cieľov školy podporujúcej zdravie budeme rozvíjať princípy vedúce k podpore učenia, osobnostného a sociálneho rozvoja a zdravia.                  

     V rámci tvorivo-humanistickej výchovy posilníme metódy výchovy, budeme  sledovať prežívanie, hodnotové systémy, motiváciu a tvorivosť žiakov. Budeme učiť žiakov poznávať, myslieť a riešiť problémy, cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, prežívanie, rozvíjať jeho city a emócie, rozvíjať záujmy, potreby a aktivity, učiť ich komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy, rozvíjať hodnotovú orientáciu žiaka, učiť hodnotiť, rozvíjať tvorivý štýl života.

     Ciele:

 • poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie
 • umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a  osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa učiť a poznávať seba samého
 • podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov
 • vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie
 • podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu
 • viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt
 • naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať
 • rozvíjať komunikačné spôsobilosti, matematickú gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno - komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa učiť, učiť sa riešiť problémy, osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry.

 Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania)

 ŠkVP pre 1. stupeň ZŠ musí vychádzať z procesu postupného prechodu žiaka z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie. Škola musí vytvárať pre tento prechod ústretové, priateľské ovzdušie založené na tom, čo žiak už ovláda, aké má vedomosti, zručnosti i záujmy.

            Primárne vzdelávanie poskytuje základ pre postupné rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov:

-          získať základné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobeno-vzdelávacích predmetoch,

-          položiť základy čitateľskej, matematickej, prírodovednej a informatickej gramotnosti,

-          zabezpečiť prípravu žiakov v 1. cudzom jazyku,

-          rozvíjať komunikačné schopnosti,

-          položiť základy pracovných zručností,

-          naučiť sa učiť sa,

-          formovať morálne hodnoty založené na ľudskosti, tolerancii,

-          formovať sociálne vzťahy  založené na úcte, uznaní, priateľstve,

-          rozvíjať osobné záujmy a talent,

-          umožniť pocítiť úspech, ale i schopnosť prekonať neúspech a prekážky,

-          včasne diagnostikovať, podchytiť a sledovať žiakov, u ktorých sa prejavujú špeciálno-výchovno-vzdelávacie potreby,

-          zabezpečiť primerané podmienky na vzdelávanie integrovaných žiakov v bežnej i špeciálnej triede so zabezpečením rovnocenného prístupu vo vzdelávaní,

-          spolupracovať s rodičmi s jednotným cieľom – vytvoriť a upevňovať u žiaka základy jeho vzdelanostného, morálneho, osobnostného profilu.

 Zameranie školy a stupeň vzdelania

 Škola vytvára čo najvhodnejšie personálne, materiálno – technické, bezpečnostné a  zdravotno – hygienické podmienky na dosiahnutie splnenia cieľov a kľúčových kompetencií vytýčených pre primárne vzdelávanie  t.j. pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1.

Budú sa transformovať do zamerania školy pre 1. stupeň ZŠ:

-          vyučovanie 1. cudzieho jazyka podľa záujmu žiakov od 1. ročníka

-          realizovanie digitálnej gramotnosti prostredníctvom informatickej výchovy od 1. ročníka,

-          rozvíjanie komunikačných jazykových schopností a čitateľskej gramotnosti – predmet Tvorivé čítanie,

-          základné rozvíjanie telesnej zdatnosti a rozvoj športového nadania ako prípravy pre triedy so športovým zameraním na 1. stupni,

-          poskytovanie širokého spektra záujmových útvarov podľa záujmu žiakov,

-          rozvíjanie kultúrnej gramotnosti využívaním návštev divadla, kina, výchovných koncertov, múzea a pod.,

-          poskytovanie základov  dopravnej výchovy (detské dopravné ihrisko),

-          rozvíjanie praktických zručností a schopností,

-          formovanie zdravej sebadôvery, sebavedomia, sebahodnotenia, empatie a schopnosti pracovať v kolektíve,

-          absolvovanie plaveckého výcviku v 3. ročníku.

 

 Profil absolventa 1. stupňa ZŠ :

 Absolvent má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

 A)    sociálne komunikačné kompetencie

 •  vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania
 • dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor
 • uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu
 • rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať
 • na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie
 • chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti
 • v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií.

 B)    kompetencIE v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

 •  používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)
 • je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov

 C)    kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií

 •  vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa
 • ovláda základy potrebných počítačových aplikácií
 • dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií
 • dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete
 • vie používať rôzne vyučovacie programy
 • získal základy algoritmického myslenia
 • chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom
 • vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.

 D)    kompetencIa učiť sa učiť SA

 •  má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov
 • uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov
 • vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a
  v iných činnostiach
 • uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok

E)     kompetenciE riešiť problémy

 •  vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekátne svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti
 • pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch
 • pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom

 F)     osobné, sociálne a občianske kompetencie

 •  má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere
 • uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti
 • dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti
 • uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvisloť s vhodným a aktívnym trávením voľného času
 • dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov
 • uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti
 • má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine
 • dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci
 • uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom

 G)    kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 •  dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov
 • dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania)
 • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote
 • cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície
 • rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj
 • ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka
 • pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)
 • správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám
 • má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

 Začlenenie prierezových tém

 Všetky prierezové témy začleníme do jednotlivých predmetov podľa aktuálnosti a vhodnosti obsahu vyučovacích predmetov a sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

      Okrem toho, prierezová téma  Ochrana života a zdravia je obsahovou náplňou didaktických hier, ktoré uskutočníme v septembri a júni  daného školského roku.

      Prierezová téma Environmentálna výchova je naviac zabezpečovaná aktivitami koordinátora pre environmentálnu výchovu.

      Prierezovú tému Dopravná výchova budeme realizovať aj praktickým vyučovaním na detskom dopravnom ihrisku.