Prezentácia školy:

Logo školy

Stiahnuť

Logo školy s textom

Stiahnuť
Prihlášky:

Prihláška na stravovanie

Stiahnuť

Prihláška na etickú, resp. náboženskú výchovu

Stiahnuť
Žiadosti:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do školy

Stiahnuť

Žiadosť o prijatie do školského klubu detí

Stiahnuť

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

Stiahnuť

Žiadosť o vykonanie komisionálnych skúšok zo zdravotných dôvodov

Stiahnuť

Žiadosť o zriadenie prístupu do wifi siete na škole

Stiahnuť
Vnútroškolské dokumenty

Organizačný poriadok

Stiahnuť

Pracovný poriadok

Stiahnuť

Školský poriadok

Stiahnuť

Prevádzkový poriadok ihriska

Stiahnuť

Školský poriadok pre školský klub detí

Stiahnuť

Školský poriadok pre centrum voľného času

Stiahnuť

Pokyny pre stravníkov

Stiahnuť

Tlačivo 2 percentá - 2024

Stiahnuť
Hodnotiace správy

Hodnotiaca správa za školský rok 2010/2011

Stiahnuť

Hodnotiaca správa za školský rok 2011/2012

Stiahnuť

Hodnotiaca správa za školský rok 2012/2013

Stiahnuť

Hodnotiaca správa za školský rok 2013/2014

Stiahnuť

Hodnotiaca správa za školský rok 2014/2015

Stiahnuť

Hodnotiaca správa za školský rok 2015/2016

Stiahnuť

Hodnotiaca správa za školský rok 2016/2017

Stiahnuť

Hodnotiaca správa za školský rok 2017/2018

Stiahnuť

Hodnotiaca správa za školský rok 2018/2019

Stiahnuť

Hodnotiaca správa za školský rok 2019/2020

Stiahnuť

Hodnotiaca správa za školský rok 2020/2021

Stiahnuť

Hodnotiaca správa za školský rok 2021/2022

Stiahnuť

Hodnotiaca správa za školský rok 2022/2023

Stiahnuť
Verejné obstarávanie
Oprava palubovky malej telocvične - 2019

Stanovenie predmetu zákazky, predbežnej hodnoty zákazky a postupu zadávania zákazky

Stiahnuť

Test bežnej dostupnosti

Stiahnuť

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Oprava palubovky malej telocvične"

Stiahnuť

Príloha 1: Výkaz-výmer

Stiahnuť

Priloha 2: Navrh Zmluvy o dielo

Stiahnuť

Priloha 3: Fotodokumentácia

Stiahnuť

Priloha 4: Čestné vyhlásenie

Stiahnuť

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk

Stiahnuť
Nákup športového tovaru v projekte: DPH – Deti Poďme sa Hýbať

Stanovenie predmetu zákazky, predbežnej hodnoty zákazky a postup zadávania zákazky - DPH

Stiahnuť

Test bežnej dostupnosti - DPH

Stiahnuť

Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Nákup športového tovaru v projekte: DPH – Deti Poďme sa Hýbať"

Stiahnuť

Príloha 1: Cenová Ponuka - DPH

Stiahnuť

Príloha 2: Čestné vyhlásenie

Stiahnuť

Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk - DPH

Stiahnuť

Na požiadanie Vám zašleme Výkaz-výmer vo formáte Excel a Čestné vyhlásenie vo formáte Word.

Rekonštrukcia časti strechy na ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves

Stanovenie predmetu zákazky, predbežnej hodnoty zákazky a postup zadávania zákazky

Stiahnuť

Test bežnej dostupnosti

Stiahnuť

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Stiahnuť

Príloha 1: Výkaz-výmer

Stiahnuť

Príloha 2: Návrh zmluvy o dielo

Stiahnuť

Príloha 3: Náčrt realizovanej časti strechy

Stiahnuť

Príloha 4: Čestné vyhlásenie uchádzača

Stiahnuť

Zápisnica 1:

Stiahnuť

Oznámenie 1:

Stiahnuť

List 1:

Stiahnuť

Zápisnica 2:

Stiahnuť

Oznámenie o vylúčení

Stiahnuť

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Stiahnuť

Zmluva o dielo

Stiahnuť

Dodatok č. 1

Stiahnuť

Zápisnica z PRK

Stiahnuť

Dodatok č. 2

Stiahnuť

Na požiadanie Vám zašleme Výkaz-výmer vo formáte Excel a Čestné vyhlásenie vo formáte Word.

Nákup tovaru v rámci projektu MODERNEJŠIA ŠKOLA

Stanovenie predmetu zákazky, predbežnej hodnoty zákazky a postup zadávania zákazky

Stiahnuť

Test bežnej dostupnosti

Stiahnuť

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Stiahnuť

Príloha č. 1: Cenová ponuka tovaru

Stiahnuť

Príloha č. 2-7: Špecifikácia tovaru

Stiahnuť

Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie uchádzača

Stiahnuť

Zápisnica

Stiahnuť

Na požiadanie Vám zašleme Prílohu 1 vo formáte Excel a Prílohu 8 vo formáte Word

Iné dokumenty

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

Stiahnuť

List pre rodičov

Stiahnuť
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Stiahnuť

Výkaz - výmer

Stiahnuť

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Supernápad

Stiahnuť

Stavba

Stiahnuť
Výzvy na potraviny

Výzva na predkladanie ponúk Poľnohospodárske a záhradné produkty - vajcia

Stiahnuť

Výzva na predkladanie ponúk Mlieko a mliečne výrobky

Stiahnuť

Výzva na predkladanie ponúk Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky

Stiahnuť

Výzva na predkladanie ponúk Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie.pdf

Stiahnuť

Výzva na predkladanie ponúk Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky

Stiahnuť

Výzva na predkladanie ponúk Rôzne potravinárske výrobky

Stiahnuť

Výzva na predkladanie ponúk Čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky

Stiahnuť

Výzva na predkladanie ponúk Hydina

Stiahnuť

Výzva na predkladanie ponúk Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky

Stiahnuť

Výzva na predkladanie ponúk Spracované a konzervované ryby

Stiahnuť

Výzva na predkladanie ponúk Hydina1

Stiahnuť

Prílohy k výzvam Vám pošleme vo formáte xlsx na vyžiadanie mailom.