Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@superzs.sk

Vyučovanie

Naša škola bola zriadená v r. 1976. Za pomoci tvorivých a nadšených pedagógov sa podarilo vybudovať areál školy a ihriská. 1. septembra sa jej brány otvorili pre prvých žiakov.

Základná škola, Komenského ul. v Spišskej Novej Vsi je jednou z mestských škôl a nachádza sa na sídlisku Mier. Je to štátna, plnoorganizovaná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským.

Pri základnej škole pracuje ŠKD a ŠJ. Pedagogický zbor pozostáva z 31 učiteľov, 4 vychovávateľov a 2 asistentov učiteľa. Na škole pracuje školský špeciálny pedagóg, výchovný poradca a koordinátor prevencie drogovej závislosti a sociálno-patologických javov, koordinátor zdravej školy, koordinátor environmentálnej výchovy a koordinátor zelenej školy.

ZŠ navštevujú v prevažnej miere žiaci zo sídliska Mier, prípadne iných mestských častí. Okrem nich škola poskytuje vzdelávanie pre žiakov z priľahlých obcí, ktoré nemajú plnoorganizované školy.

 Hlavným cieľom v súčasnosti je pre nás uskutočnenie zmien, hlavne zmeny v základnej filozofii školy. Naša predstava je vytvorenie „otvorenej školy“, kde škola a rodičia tvoria komunitu, ktorá sa podstatne častejšie stretáva a spolu rieši problémy. Chceme žiakom poskytnúť nielen vzdelanie, ale im aj vytvoriť podmienky na trávenie svojho voľného času, vytvoriť priestor na zábavu a šport.

V školskom roku 2022/2023 plánujeme:

- plniť inovovaný školský vzdelávací program 

- naďalej vytvárať športové triedy so zameraním na ľadový hokej
- zvýšiť záujmovú a mimo vyučovaciu činnosť žiakov, do vedenia krúžkov zapojiť rodičov a priateľov školy
- zvýšiť záujem žiakov o činnosti v školskom klube detí

Organizácia vyučovania:

Na celom 1. stupni sa vyučovanie riadi podľa programu "Krok za krokom", nadácie Škola dokorán. Jednotlivé prvky a charakteristiku programu môžete nájsť v časti "Krok za krokom" v hlavnej horizontálnej lište.

 Od školského roku 2020/2021 sa v ročníkoch  1. až 9. riadi podľa Inovovaného Školského vzdelávacieho programu. 

Zaujímavosťou v rámci školského vzdelávacieho programu pre 1. stupeň je vyučovanie matematiky HEJNÉHO METÓDOU od školského roku 2017/2018. Rozhodli sme sa  na základe výbornývch výsledkov viacerých škôl, ktroé vyučovali matematiku uvedenoou metódou. Veríme, že aj my sa v tejto oblasti posunieme ďalej a budeme v matematike, a nielen v matematike napredovať! Metótada rozvíja myslenie a tvorivosť detí nielen na matematike, ale prispieva k možnosti realizácie tvorivého myslenia u detí aj na ostatných predmetoch. Aby sme vedeli tuvedenou metódou vyučovať, všetky pani učiteľky prvého stupňa prešli školením na vyučovanie Hejného metódou. Bližšie informácie na www.ucmeradi.sk

Na druhom stupni je školský vzdelávací program doplnený hodinami podľa špecializácie jednotlivých tried. Všetci majú posilnené vyučovanie cudzieho jazyka /ANJ - min. 4 hodiny týždenne/ a prípadne 2 hodiny 2. cudzieho jazyka týždenne - od 7. ročníka, ak si ho zvolí väčšina žiakov/. V prípade, že si rodičia nevyberú druhý cudzí jazyk, tak voliteľné hodiny pridáme na posilnenie vyučovania slovenského jazyka a literatúry, matematiky a anglického jazyka. 

V každom ročníku podporujeme talenty v oblasti športu, konkrétne ľadového hokeja. V tomto školskom roku máme športovcov už od tretieho ročníka. Všetci tréneri musia spĺňať, aj spĺňajú, náročné kritériá - musia mať príslušné trénerské preukazy - ak je povolaním učiteľ, musí mať trénerskú kvalifikáciu min. B a ak nie je učiteľ, tak minimálne A. Okrem toho sa musia každoročne vzdelávať, aby si danú kvalifikáciu v danom športe udržali. Do budúcnma by sme radi otvorili samostatnú športovú triedu na prvom aj druhom stupni a pridali sa k špičkovým klubom, ktoré sa venujú deťom v rámci vyučovania už od prvého ročníka, resp. majú triedy so športovou prípravou už na 1. stupni.